Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 49 informacje ze wszystkich 6913 dla tagu: koronawirus

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 v.5 (11 września 2019 r.) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

27 kwietnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Uzasadnienie zawieszenia: częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19 oraz skutków agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych zawiesza się do 31 grudnia 2023 r.

Zapoznaj się z dokumentem (27 kwietnia 2022 r.): Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania (PDF 126 KB)

Informacja archiwalna (22 kwietnia 2020 r.): Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania (PDF 155 KB)

***

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w zakresie usług edukacyjnych, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego. Wytyczne pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu w obszarze edukacji oraz dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

termin obowiązywania od 2019-09-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, EFS, koronawirus, covid-19

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (21 czerwca 2019 r.) – ZAWIESZONE

INFORMACJA O ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 21 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Uzasadnienie zawieszenia: Zawieszenie wytycznych wynika z konieczności dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas realizowanych projektach, zakładających działania na rzecz walki z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej skutkami. Projekty takie, ze względu na swój powszechny i doraźny charakter, a także pilną potrzebę uruchomienia i zapewnioną konieczność uzgodnienia z właściwym wojewodą, nie muszą podlegać obostrzeniom i warunkom wskazanym w wytycznych.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do odwołania.

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja aktualna (obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.)

Wersja archiwalna: Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) – wersja obowiązująca do 22 grudnia 2020 r.

****

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

termin obowiązywania od 2019-06-21
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFS, ZDROWIE, covid-19, koronawirus
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś