Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 312 informacje ze wszystkich 5556 dla tagu: LSI

Brak dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)

Informujemy, że od godziny 20:00  30 grudnia 2016 r. do godz. 2:00  31 grudnia 2016 r. będą prowadzone prace  prace serwisowe w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014), co wiąże się z brakiem dostępności systemu.

2016-12-29
| typ informacji: Wiadomość | tagi: LSI

Nowe funkcjonalności w LSI dla konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Podziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Informujemy, że  13 grudnia 2016 r. w Lokalnym Systemie Informatycznym wprowadzone zostały zmiany, o jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wnioskował do Administratora Systemu w kontekście specyfiki projektów Poddziałania 8.2.3 RPO WSL.

2016-12-15
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, LSI

Dane kontaktowe w LSI 2014

Przypominamy o konieczności wypełniania we wniosku o dofinansowanie w systemie LSI 2014 danych w zakładce „Kontakty w ramach projektu”.

2016-12-05
| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków | tagi: LSI

Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań / Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybani.

termin obowiązywania od 2016-12-01 do 2018-04-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014).

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. Jednocześnie zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu).

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2017-12-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego został stworzony w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020.

Usprawnienie z 14 marca 2017 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL wprowadza zmianę w module PEFS Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) w zakresie pola zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2017-12-17
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2016-08-08 do 2018-03-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (30 sierpnia 2016 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego  30 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 1764/134/V/2016,przyjął  wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2016-08-30 do 2017-06-26
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: dokumenty naboru, LSI

Wzór ankiety trwałości projektów EFRR (10 maja 2016 r.)

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  wzór ankiety trwałości projektów z RPO WSL 2014-2020 wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

termin obowiązywania od 2016-05-10
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność EFRR ( 10 maja 2016 r.)

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  wzór harmonogramu skłaniania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy wzór harmonogramu składnia wniosków o płatność służy tylko do celów poglądowych. Harmonogram należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2016-05-10 do 2016-08-29
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI

Ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFRR (10 maja 2016 r.)

W dniu 10 maja 2016 roku, uchwałą nr 841/112/V/2016, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  ramowy wzór wniosku o dofinansowanie projektów z RPO WSL 2014-2020 (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości). Niniejszy ramowy wzór wniosku służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełnić na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/.

termin obowiązywania od 2016-05-10 do 2018-05-24
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, wzory dokumentów, LSI
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś