Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 116 informacje ze wszystkich 6539 dla tagu: EFRR

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 15 (14 lipca 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 14 lipca 2021 r. Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 15).

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 przyjęty uchwałą nr 1670/252/VI/2021 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2021-07-14 do 2022-01-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, podręcznik, dokumenty

Wzór wniosku o płatność dla projektów EFRR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (23 marca 2021 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WSL informuje, że od 23 marca 2021 r. obowiązuje zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).
Wprowadzone zmiany obejmują określenie szczegółowych zasad w zakresie poddziałania 4.6.1. dotyczących niespełnienia warunku skutkującego przyznaniem dodatkowego dofinansowania (dodatkowe dofinansowanie możliwe za powiązanie projektu z programem STOP SMOG lub jeśli projekt jest dedykowany osobom ubogim energetycznie).

UWAGA!

Niniejszy wniosek o płatność służy tylko do celów poglądowych. Wniosek należy wypełniać wyłącznie na formularzu w Lokalnym Systemie Informatycznym: https://lsi.slaskie.pl/ W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami i stanowiskami Instytucji Zarządzającej na stronie http://rpo.slaskie.pl/faq

UWAGA!

W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych, wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym LSI 2014-2020 do krajowego SL 2014-2020, informuję, iż w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków), należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

Wzór:

Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1 odnosi się do wartości dofinansowania, określonego w umowie.

Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania, określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „Nazwa kosztu”.

Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinansowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Ważne:

W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygować samodzielnie zawyżonej/zaniżonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje IZ o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

termin obowiązywania od 2021-03-23 do 2022-03-15
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: LSI, EFRR, wniosek o płatność, Instrukcje

Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 14 (20 stycznia 2021 r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 20 stycznia 2021 r. "Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" (wersja 14).

"Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" przyjęty uchwałą nr 128/206/VI/2021 zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR.

"Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020" nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL) oraz projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna.

Szczegółowe zmiany zostały odnotowane w rejestrze zmian.

termin obowiązywania od 2021-01-20 do 2021-07-13
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: EFRR, podręcznik, dokumenty

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zapoznaj się z dokumentami: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

Wersja archiwalna: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 107 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Aktualna wersja została zatwierdzona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 21 grudnia 2020 roku.

Wykaz zmian do wytycznych znajduje się w załączniku.

termin obowiązywania od 2021-01-01
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: wytyczne, Kwalifikowalność, EFS, EFRR
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś