Home > W numerze > Aktualności > Kompetencje to podstawa!

Kompetencje to podstawa!

A A A

Kompetencje to podstawa!

Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej. Fundusze na działania w tym zakresie pozyskać można w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020.

WIELE MOŻLIWOŚCI

Dziś o zawodowej przyszłości myślimy już od najmłodszych lat.

W ramach konkursów Wnioskodawcy - organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, do której kierowane jest wsparcie, mogą składać wnioski na cztery typy projektów. Pierwszy z nich dotyczy kształtowania i rozwijania u uczniów (w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, a także kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Należą do nich: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość. W ramach dotacji możliwa jest realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych, a także prowadzenie różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów. Wsparcie obejmuje też organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo edukacyjno-zawodowe i realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

Drugi typ projektów dotyczy tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami). Celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Wsparcie obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów.

W ramach Poddziałania 11.1.4 możliwa jest też realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówki systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem. Celem podejmowanych działań jest przygotowanie systemu oświaty do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, ale także wsparcie najzdolniejszych dzieci. Pomoc ma na celu również działania wspomagające rozwój ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pieniądze będzie można przeznaczyć również na podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym wsparcia ucznia młodszego), rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy, jak również wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym uczniów młodszych) w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Ostatni typ projektów przewidziany do dofinansowania to doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanymi działaniami. Dopuszczalne formy wsparcia w tym zakresie to m.in. kursy i szkolenia doskonalące oraz studia podyplomowe; staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły; współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami edukacyjnymi (np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi). Należy pamiętać, że kluczowe jest indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie.

Grupą docelową realizowanych przedsięwzięć powinny być: szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne (w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także szkoły specjalne), uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), rodzice i opiekunowie prawni, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych, pracodawcy oraz partnerzy społeczno-gospodarczy. Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej jest możliwy jedynie jako dodatkowy, uzupełniający element względem działań skierowanych do uczniów.

Na działania wspierające równy dostęp do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego w ramach zakończonego konkursu przeznaczonych zostało ponad 60 mln zł (środki zostały podzielone między cztery subregiony województwa śląskiego z uwzględnieniem liczby uczniów, PKB/dochodów na jednego mieszkańca oraz wyników egzaminów szkolnych), natomiast w ramach konkursu obejmującego Obszary Strategicznej Interwencji - Obszary wiejskie przeznaczonych zostało ponad 40 mln zł. Do dofinansowania wybrano 67 projektów.

- Pieniądze zostały rozdzielone tak, aby niwelować występujące jeszcze dysproporcje w dostępie do wysokiej jakości kształcenia. Jest to ważne, ponieważ dziś wiedza i kwalifikacje zdobywane na każdym szczeblu edukacji należą do najważniejszych czynników budowania silnej pozycji zawodowej. Pozwalają też z łatwością przystosować się do szybko zmieniającego się świata i odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Poza tym bez rozwijania własnych umiejętności nie ma też mowy o samorealizacji i pełnym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym - mówi Anna Cekiera, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kolejne konkursy w ramach Poddziałania 11.1.4 ogłoszone zostaną w listopadzie br. Na ich realizację zarezerwowano kwotę ponad 44 mln zł. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie www.rposlaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Na stronie dostępny jest też harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych poszczególnym naborom.

SG

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.