Home > W numerze > Aktualności > Czas zmian, czas fachowców

Czas zmian, czas fachowców

A A A

Czas zmian, czas fachowców

Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują. Nadszedł czas zmian - czas zawodowców. Na zwiększanie atrakcyjności, jakości i prestiżu placówek kształcenia zawodowego w regionie zarezerwowano specjalną pulę środków w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014-2020. Do rozdysponowania jest ponad 23 mln zł.

ODCZAROWAĆ ZAWODÓWKI

Nowoczesne kształcenie zawodowe to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zdobywane w zakładach pracy.

Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm, że oprócz absolwentów wyższych uczelni, polska gospodarka pilnie potrzebuje fachowców. Niestety, młodzi ludzie, kończąc naukę w gimnazjum, nadal chętniej wybierają licea ogólnokształcące. Nie zdają sobie sprawy, że w dzisiejszych czasach konkretny fach w ręku, znacznie bardziej niż ogólne wykształcenie, otwiera drzwi do kariery zawodowej. Pośredni wpływ na negatywne postrzeganie przez młodych ludzi szkolnictwa zawodowego mają m.in. takie czynniki jak: niedopasowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, kształcenie w zawodach nadwyżkowych, brak nowoczesnych programów nauczania, a także niedostosowanie szkół do postępu technologicznego.

- Poprawy jakości kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie jego atrakcyjności w oczach młodych, trzeba dokonać uwzględniając potrzeby regionalnego rynku pracy. W tym celu należy zwiększyć udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego w zakładach pracy. Niezbędne jest też wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt - podkreśla Anna Cekiera, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. - Wpływ na jakość kształcenia zawodowego mają też nauczyciele, dlatego powinno się zapewnić im możliwość aktualizowania wiedzy - także poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami. Sukces szkolnictwa zawodowego w dużej mierze zależeć będzie również od pozytywnego postrzegania go w społeczeństwie, dlatego należy zniwelować negatywny stereotyp "zawodówki" jako szkoły tzw. drugiego wyboru, mniej prestiżowej - dodaje.

Działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w regionie znalazły się w założeniach Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dokumencie zapisano, że "nowoczesne i dopasowane do potrzeb rynku pracy wykształcenie zawodowe jest kluczowym elementem dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego, Polski i Europy". Do zarysowanej wizji przybliżać region będą m.in. działania na rzecz tego sektora realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020. - Unijne pieniądze chcemy przeznaczyć przede wszystkim na dopasowanie placówek kształcenia zawodowego do współczesnych wymagań. Zależy nam, aby szkoły i programy nauczania były bardziej elastyczne, tzn. umożliwiały sprawne dostosowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do potrzeb konkretnego pracodawcy, a także nie zamykały drogi do dalszego rozwoju lub przekwalifikowania się - zaznacza Anna Cekiera.

Obecnie w regionie prowadzony jest nabór wniosków na konkurs w ramach Poddziałania 11.2.3, którego celem jest wybór projektów, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia wśród absolwentów szkół branżowych I stopnia i techników. O wsparcie mogą ubiegać się organy prowadzące tego typu placówki, a także wszystkie podmioty, wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego (osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową).

Pełna lista: "Monitoring zawodów defcytowych i nadwyżkowych w województwie śląskim w 2016 roku", przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, lipiec 2017 r.


Unijne dotacje przeznaczone zostaną na dwa typy projektów. Pierwszy z nich koncentruje się na poprawie jakości edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Pieniądze przeznaczone zostaną też na doradztwo edukacyjno-zawodowe i rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym (obejmującej m.in. możliwość realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców). Każdy uczeń korzystający z tej formy wsparcia otrzyma stypendium w wysokości 1600 zł.

- Drugi typ projektów dotyczyć będzie realizacji działań mających na celu stworzenie w szkołach warunków kształcenia zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Zakres wsparcia obejmie w tym przypadku wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - mówi Anna Cekiera. Grupą docelową realizowanych przedsięwzięć powinni być uczniowie szkół zawodowych, młodociani pracownicy, nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Ważne jest, by projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie pamiętali, że wszystkie zaplanowane formy wsparcia powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie objętym planowanym wsparciem. Diagnoza musi zawierać realne problemy i potrzeby danej placówki oraz opierać się na konkretnych danych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rpo.slaskie.pl

SG

Wykształcony absolwent kompetentny pracownik »

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.