Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > W numerze > Konkursy > 30 mln zł na usługi branżowe

30 mln zł na usługi branżowe

A A A

30 mln zł na usługi branżowe

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) ogłosiło konkurs, który dofinansuje usługi dla MŚP świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Wnioski należy składać do 18 marca.

Rosnące wymagania rynku wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań, stosowanie innowacji czy zakup technologii. Nie każdą firmę stać na inwestowanie we własne działy B+R, nie każda ma taką potrzebę, jednak wiele chciałoby zakupić rozwiązania trafiające w potrzeby klientów, umożliwiające rozwój usług, i tu potrzebne jest profesjonalne doradztwo.

IOB wykorzystują również szerokie możliwości instrumentów uzupełniających, takich jak: wsparcie infrastrukturalne, laboratoria czy prototypownie. Jak podaje ostatni raport Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w  2014 roku najwięcej ośrodków było skupionych na południu naszego kraju, a pierwsze miejsce zajmowało tu województwo śląskie. W 2017 roku, w naszym regionie funkcjonowało 49 siedzib IOB.

Celem konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego („Profesjonalizacja IOB”), którego budżet sięga 30 mln zł, jest zapewnienie wyspecjalizowanych i proinnowacyjnych usług świadczonych przez te instytucje. W regionie działa wiele instytucji wspierających MŚP, w tym m.in. klastry branżowe, parki naukowo-technologiczne, izby przemysłowe. To właśnie one są adresatem konkursu ŚCP, otrzymując szansę na rozwój i profesjonalizację swojej oferty.

– Instytucje Otoczenia Biznesu mogą przedstawić w jednym wniosku o dofinansowanie koncepcję nie tylko jednej usługi, ale całego pakietu. Pomysły powinny dotyczyć w szczególności porad we wdrażaniu innowacji i audytu innowacyjności przedsiębiorstwa. Województwo śląskie stawia na nowoczesne technologie i bez kompleksowego wsparcia na etapie poszukiwań koncepcji czy nawet weryfikacji danego pomysłu możemy mieć nietrafione przedsięwzięcia, które mają niewiele wspólnego z innowacjami - podkreśla Bartosz Rozpondek, dyrektor ŚCP.

Maksymalny poziom wsparcia wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wśród wydatków są: pomoc szkoleniowa, usługi doradcze, promocja, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

– Nowym elementem w konkursie jest wnoszony wkład własny, czyli minimum 15 proc. wydatków kwalifikowanych, może on przybrać formę niepieniężną. To duże ułatwienie. Wkład finansowy wolno pomniejszyć na przykład, jeśli IOB posiada własne sale i przedstawi w projekcie wycenę ich amortyzacji. Należy podkreślić, że Instytucje Otoczenia Biznesu powinny realizować projekty umożliwiające im zdobycie coraz większej samowystarczalności i do tego dążymy. Ostatecznie pomoc z funduszy europejskich dotrze przecież do przedsiębiorców – dodaje Bartosz Rozpondek.

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego województwa oraz wpływające na rozwój gospodarki, wzrost innowacyjności, zintensyfikowanie badań przemysłowych, a także mające przygotować przedsiębiorstwa do udziału w programach międzynarodowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które wyświadczyły minimum 3 wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku.

Paulina Cius-Górska (ŚCP)

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry