Powrót do rpo.slaskie.pl
Home > Dobre praktyki > Pomoc ma różne oblicza

Pomoc ma różne oblicza

A A A

Pomoc ma różne oblicza

Programy adresowane do różnych grup społecznych to stwarzanie możliwości powrotu na rynek pracy i do życia społecznego ludziom wykluczonym.

Roześmiana młoda kobieta podnosi na rękach małą dziewczynkę, która się śmieje.

Realizowany od 1 maja 2015 roku do końca grudnia ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” składał się z kilkunastu przedsięwzięć. Warto pokazać przynajmniej kilka z nich. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Dofinansowanie wyniosło ponad 4 mln zł.

Nagroda ministra

Mała samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną często powoduje, iż rodzice i opiekunowie są przeciążeni obowiązkami. Dlatego należy usprawnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym poprzez naukę, a następnie włączenie w wykonywanie obowiązków domowych. Właśnie w odpowiedzi na te potrzeby powstało mieszkanie treningowe.

Za tę inicjatywę katowicki MOPS otrzymał specjalną nagrodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W mieszkaniu przy ul. Chopina w Katowicach osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczyły się samodzielności. Pod opieką trenerów i opiekunów wprawiały się w prowadzenie gospodarstwa domowego — przygotowywanie posiłków oraz dbałość o czystość lokalu. Uczyły się także zarządzania budżetem domowym oraz tego, jak poradzić sobie na poczcie lub w urzędzie.

Resort uznał mieszkanie przy ul. Chopina w Katowicach za dobrą praktykę i inspirację do szerokiego i kompleksowego wspierania osób z niepełnosprawnościami.

— Osoby z niepełnosprawnością intelektualną rzadko biorą udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego i mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Dlatego ważne jest podnoszenie ich kompetencji i umiejętności społecznych oraz integrowanie ze społecznością lokalną — mówiła PAP dyrektorka katowickiego MOPS Anna Trepka po otrzymaniu w listopadzie ubiegłego roku listu gratulacyjnego od minister Elżbiety Rafalskiej.

Za mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnościami Katowice zostały wyróżnione także w VIII edycji konkursu Samorząd Równych Szans. Zaś Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zajął jeszcze I miejsce w konkursie „Lodołamacze 2016” w kategorii „Instytucja” za działania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Trudno nie zauważyć, że udział w programie „Teraz My!” i nauka samodzielności zwiększają szansę na lepsze funkcjonowanie w przyszłości, a mogą też stanowić alternatywę dla domów pomocy społecznej.

Dla młodych rodziców

W Katowicach rocznie rodzi dzieci około 100 niepełnoletnich kobiet. Program „Misja: Bobas” pomagał tym, które miały największy problem w odnalezieniu się w nowej roli życiowej. Dla większości z nich ciąża była zaskoczeniem. Czuły się samotne i zagubione.

W przedsięwzięciu uczestniczyły zarówno przyszłe mamy, jak i ojcowie zagrożeni z tego powodu wykluczeniem społecznym i potrzebujący wsparcia.

Podczas 16 spotkań dowiadywali się wielu rzeczy o ciąży i połogu, uczyli się, jak pielęgnować noworodki, a przede wszystkim, jak przezwyciężyć lęk. Mogli liczyć na pomoc m.in. położnych, psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów czy specjalistów ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dużą korzyścią była możliwość poznania osób w podobnej sytuacji, gdyż program zbudowano na atmosferze wzajemnego wsparcia.

Uzupełnieniem ćwiczeń były spotkania i wyjścia integracyjne z opiekunem grupy, który służył pomocą. W ramach programu można było otrzymać wsparcie finansowe na zakup artykułów dla dziecka i przyszłej mamy.

Pomóc w samodzielności

Inicjatywa „Młodzi i Samodzielni” adresowana była do 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17 – 25 lat. W jej ramach skupiono się na udzielaniu wsparcia wychowankom w życiu społecznym i zawodowym. Zastosowano mentoring, który pozwolił na doskonalenie umiejętności społecznych, wzrost wiedzy i świadomości, dostęp do poradnictwa specjalistycznego, udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz stymulowanie młodych ludzi do rozwoju ich zainteresowań i pasji.

Dodatkową korzyścią była integracja ze środowiskiem dzięki wspólnym wyjściom i wyjazdom integracyjnym (np. kino, kręgielnia, pizzeria, wycieczki krajoznawcze).

Praca na ulicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizował również inne inicjatywy, które były adresowane do różnych grup społecznych. Na przykład „Aktywizacja i Integracja” kierowana była do osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Służyła wzmocnieniu kompetencji i postaw, podniesieniu samooceny, zwiększeniu wiary we własne możliwości oraz motywacji do podjęcia aktywizacji zawodowej, nabyciu umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego oraz na rynku pracy. Dawała szansę na ponowne ustalenie profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy, a tym samym możliwość korzystania z form aktywizacyjnych.

Z kolei Usługę streetworkera prowadzono na ulicy w środowisku, w którym przebywają osoby bezdomne. Metoda ta, poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowana na potrzeby klienta, a także elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, umożliwiła dotarcie z pomocą do ludzi bezdomnych, dotychczas izolowanych, odtrącanych i niezauważanych, w miejscach ich przebywania (ulicach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych, kanałach ciepłowniczych). Usługę tę świadczyło dwoje streetworkerów.

Zrealizowano także programy adresowane do rodzin, które potrzebowały pomocy w zakresie umiejętności wychowawczych i wypełniania szeroko rozumianych ról rodzicielskich oraz przedsięwzięcia integracyjne mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta: Zawodziu, Wełnowcu, Józefowcu, Dębie i Giszowcu. Były to m.in. warsztaty i szkolenia dla liderów lokalnych, treningi umiejętności społecznych oraz wsparcie inicjatyw lokalnych.

Partnerami niektórych inicjatyw były instytucje pozarządowe, m.in. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem.

Projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” to dobra okazja do zastanowienia się nad obecną kondycją działań społecznych, wypracowanymi mechanizmami, ich jakością oraz tym, co należałoby jeszcze usprawnić. Jest to szczególnie ważne w obliczu ogłoszonych konkursów.

AKTYWNA INTEGRACJA

Do 29 listopada można składać wnioski na dofinansowanie projektów, na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

• opartych na samopomocy i wolontariacie,
• środowiskowych,
• prozatrudnieniowych,
• edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Subregionu Zachodniego — budżet ponad 6 mln zł; RIT Subregionu Południowego — budżet ponad 700 tys. zł; RIT Subregionu Północnego — budżet 2,8 mln zł.

Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych — ZIT Subregionu Centralnego z budżetem ponad 17,5 mln zł.

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie z budżetem prawie 6,5 mln zł.

Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Polecamy

Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiegoŚLĄSKIE DLA ZDROWIA
Opracowaliśmy pakiet siedmiu Regionalnych Programów Zdrowotnych wartych prawie 93 mln zł. Wśród nich są działania nastawione m.in. na rehabilitację osób w wieku aktywności zawodowej, którym choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego utrudniają kontynuację pracy – mówi Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.

Ekologia i oszczędnościEKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
Wysoki stopień rozwoju regionów to nie tylko gospodarka oparta na wiedzy, ale także poziom wykorzystania OZE. Śląskie musi zwiększyć efektywność wykorzystania energii i zmienić strukturę źródeł jej wytwarzania. Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do inwestycji w OZE oraz wysokosprawnej kogeneracji.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychNIEBEZPIECZNY AZBEST
Pomimo że azbest sukcesywnie znika z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji. Należy go usunąć najpóźniej do końca 2032 roku. Województwo zdecydowało, że część funduszy unijnych w ramach RPO zostanie przeznaczona na usuwanie tej szkodliwej substancji.

Powrót do góry