Home > W numerze > Badania i rozwój > Zachęta do współpracy biznesu ze światem nauki

Zachęta do współpracy biznesu ze światem nauki

A A A

Zachęta do współpracy biznesu
ze światem nauki

Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego realizujące projekty B+R — w pojedynkę lub z naukowcami — mogą starać się o dofinansowanie.

Mężczyzna w okularach siedzi przy biurku wpatrzony w jakieś dane. Jedną rękę ma założoną na drugą. W jednej, na której ma zegarek, trzyma długopis. Na stole przed nim leżą słuchawki, jakieś notatki i laptop. Na jego tle odbijają się wykresy, krzywe i wyliczenia.

28 września ruszył konkurs dla firm, które chcą stworzyć lub rozwijać zaplecze badawcze. Unijne wsparcie na ten cel oferuje działanie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego („Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”).

Ułatwienia dla firm

Na pierwszą rundę przeznaczono ponad 85 mln zł, natomiast na drugą 42 mln zł. Obecny konkurs różni się od poprzednich. Większość zmian to udogodnienia i nowe rozwiązania dla MŚP. Jedną z istotniejszych jest możliwość realizacji przedsięwzięć od przeprowadzenia badań do ich wdrożenia.
— Podczas negocjacji naszego Programu udało się wprowadzić w II typie projektu także prace wdrożeniowe. Dlaczego to takie ważne? Przedsiębiorcy, którzy realizowali prace badawczo-rozwojowe, po ich zakończeniu mieli obowiązek ich komercjalizacji na własny koszt. Zasady były jasno określone – przekazujemy dofinansowanie w konkretnym celu, wyniki badań musiały służyć rozwojowi naszej gospodarki. W najnowszym konkursie wprowadzamy możliwość dofinansowania właśnie tego elementu wdrożeniowego. Od pomysłu do przemysłu – to prosta droga, żeby najpierw przeprowadzić badania i następnie w ramach tego samego projektu, sfinansować wprowadzenie ich wyników na rynek – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, instytucji organizującej konkurs.
Dofinansowanie komponentu wdrożeniowego oznacza w praktyce np. możliwość zakupu nowej linii technologicznej bądź specjalnego oprogramowania dla prototypu, który powstał w wyniku przeprowadzonych badań. Przedsiębiorca może zakupić środki trwałe, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek efektów prac B+R.
Dwie rundy, wydłużające termin na składanie wniosków aplikacyjnych, to duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęta do tego, by zainteresować się tematem badań. Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie konsorcjum z ośrodkiem naukowym, co zajmuje więcej czasu, zatem podział na dwie tury to dodatkowa szansa na zawiązanie współpracy ze światem nauki.
— Warto zaznaczyć, że w poprzednim konkursie, gdzie dopuszczono realizację w ramach konsorcjum, pojawiły się takie projekty, co jest dobrą prognozą na przyszłość. Firmy dostrzegają potrzebę sięgania po potencjał i know-how nauki, a nie wszystkich stać i nie każdy ma potrzebę tworzenia swojego zaplecza czy działu B+R. W takim wypadku konsorcjum jest dobrym rozwiązaniem – dodaje Bartosz Rozpondek.

Czas na projekt

Tak długi, bo trwający aż do 15 stycznia 2019 roku nabór to wyjątkowa okazja, by dobrze przygotować swoje przedsięwzięcie. Prowadzenie prac B+R jest obarczone ryzykiem niepowodzenia, dlatego ważne jest, aby każdy element projektu został doprecyzowany – zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Dwie rundy to więcej czasu na odpowiednie przygotowanie dokumentów. W przypadku, gdy w pierwszej turze projekt zostanie oceniony negatywnie pod względem merytorycznym, jest możliwość dokonania odpowiednich korekt i złożenie poprawionego wniosku w drugim naborze. Przedsiębiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach pierwszego typu projektu fundusze przeznaczone są na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej. To oznacza, że pieniądze otrzymają firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac B+R. Drugi typ projektu daje tym razem szersze możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe, dodatkowo także uzyskując wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty kwalifikowalne, prowadzące do wdrożenia prac B+R. Należy podkreślić, że mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ubiegające się o fundusze musi prowadzić działalność na terenie naszego regionu, a zakupiona w projekcie infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego.
Przypomnijmy, że obecnie jest ich pięć: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz dodane w marcu uchwałą sejmiku województwa dwie kolejne – zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Pierwsza z nich obejmuje gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i czyste technologie. Natomiast przyszłościowymi przemysłami wschodzącymi są m.in. produkcja na rzecz ekologii, przemysły kreatywne, usług mobilnych i medycyny spersonalizowanej.
Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty zakupu nowych maszyn i urządzeń służących pracom badawczo-rozwojowym, aparatury do prowadzenia badań i licencji na oprogramowanie oraz na wynagrodzenia pracowników i ekspertów zaangażowanych w realizację projektów B+R.
Wartość dofinansowania w konkursie wynosi 25–100 proc. kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju przeprowadzanych prac. Beneficjent może uzyskać dodatkową premię w wysokości 15 proc. (jednak nie więcej niż do 80 proc. kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania. Na 100 proc. dofinansowania mogą liczyć uczelnie wyższe, wchodzące w skład konsorcjum.
Podniesiona została w tym rozdaniu także maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – w obu typach projektu wynosi 10 mln zł, co umożliwi wsparcie przedsięwzięć wymagających większych nakładów finansowych.
Pierwsza runda potrwa do 14.11.2018 r., natomiast druga odbędzie się w terminie od 14.11.2018 do 15.01.2019 r. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie
www.scp-slask.pl w zakładce Konkursy.

 

Michał Gramatyka, wicemarszałek woj. śląskiego. Zdjęcie w garniturze, do pasa, na tle ceglanej ściany.
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Niezależnie od branży. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy na nowoczesną aparaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz na wynagrodzenia dla pracowników i ekspertów. Bez tego nie uda się nie tylko wyprzedzić konkurencji, ale nawet dotrzymać jej kroku. Dlatego w obecnej perspektywie tak dużą role odgrywają fundusze unijne. Dotacje pomogą małym i średnim graczom rozwinąć projekty, dzięki którym powstaną technologicznie zaawansowane produkty i usługi. To dobra zachęta, by przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze zaczęły ściślej ze sobą współpracować z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Patrząc na problem szerzej, to również bardzo dobra prognoza na zmiany czekające województwo śląskie i jego mieszkańców.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) lsi.slaskie.pl. Należy go przesłać w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs - Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

128 mln zł

tyle przeznaczono dla firm, które chcą stworzyć lub rozwijać zaplecze badawcze. Na pierwszą rundę konkursu w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego („Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”) asygnowano ponad 85 mln zł, natomiast na drugą 42 mln zł.


25–100 proc.

tyle może wynieść wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju przeprowadzanych prac.


15 stycznia 2019 roku

tego dnia kończy się termin drugiej tury konkursu i przyjmowania wniosków.
Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoRAZEM WSPIERAMY BIZNES!
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi dla Unii Europejskiej jeden z czołowych priorytetów, dlatego też zadbaliśmy o to, by przedsiębiorcy z województwa śląskiego mieli zapewnione odpowiednie wsparcie z Programu Regionalnego. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

Zachęta do współpracyWSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU I NAUKI
— Rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową w województwie śląskim. W obecnych czasach globalizacji, szybkiego postępu technologicznego, sztucznej inteligencji czy przemysłu 4. to konieczność. Rozwój wymaga odważnych rozwiązań, nieszablonowych pomysłów, wprowadzania innowacji, ale także funduszy — podkreśla Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Skorzystaj z Bazy Usług RozwojowychSPRAWDŹ I SKORZYSTAJ
Warto sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. To inwestycja, która się opłaci. PSF to największy program wspierający kompetencje przedsiębiorców o wartości ok. 420 mln zł finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do góry