Home > W numerze > Aktualności > 16 milionów dla seniorów

16 milionów dla seniorów

A A A

16 milionów dla seniorów

Dostrzegając konsekwencje zmian demograficznych, Europa coraz poważniej traktuje problem starzenia się społeczeństwa. Również krajowy rynek niczym gąbka chłonie kolejne pomysły opatrzone etykietą „dla seniorów”. Przyjazne wiekowi muszą stać się nie tylko komunikacja i architektura, ale również opieka i ochrona zdrowia. W tym kierunku podąża rozwijający się sektor usług zdrowotno-opiekuńczych dla seniorów. W Śląskiem aktualnie prowadzony jest nabór w ramach Poddziałania 9.2.6 RPO WSL 2014-2020 związany z rozwojem usług zdrowotnych m.in. dla osób starszych. Wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem dotacji powinni się spieszyć, ponieważ projekty można zgłaszać tylko do 27 lipca. Do wydania jest ponad 16 mln zł.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

16 milionów dla seniorów

Śląskie zajmuje czołowe miejsce wśród regionów o wzrastającej liczbie seniorów. Według prognoz, do 2020 r. liczba osób w wieku 65+ zwiększy się o blisko 200 tys., a w 2035 r. sięgnie prawie miliona! Konieczne jest więc stworzenie odpowiednich warunków do świadczenia wysokospecjalistycznej, sprofilowanej opieki. Ważne, by działania realizowane były na poziomie lokalnych społeczności. Jak przekonują eksperci, opieka środowiskowa jest bezcenna w przypadku tej grupy. Osoby starsze bardziej niż inni oczekują społecznej akceptacji i podtrzymywania więzi emocjonalnych. W warunkach zakładów zamkniętych jest to często niemożliwe. Stąd skierowanie strumienia unijnych pieniędzy właśnie na działania związane z lokalnym rozwojem usług zdrowotnych.

– Celem zgłaszanych projektów do aktualnie prowadzonego naboru powinna być deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, a więc zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej w środowisku domowym – mówi Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O unijne dofinansowanie mogą się starać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Należy jednak pamiętać, że projektodawca lub partner przedsięwzięcia musi prowadzić działalność w obszarze usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego. Grupą docelową realizowanych przedsięwzięć powinny być osoby znajdujące się na marginesie życia społecznego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

– W szczególności wspierane będą osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – podkreśla Anna Cekiera. – Działania mogą być również kierowane do podmiotów realizujących usługi zdrowotne, jednak wyłącznie w zakresie podnoszenia standardu i jakości usług realizowanych na rzecz mieszkańców. Na dotacje mają szanse projekty, które zakładają wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc w niewielkich placówkach świadczących usługi zdrowotne w formie dziennej.

Na unijną pomoc mogą liczyć też przedsięwzięcia rozwijające usługi w zakresie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym pielęgniarska opieka długoterminowa), a także projekty zapewniające opiekę nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin (w tym opieka domowa lub miejsca opieki w dziennych formach). Pieniądze przeznaczone zostaną także na: wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów (w szczególności członków rodzin), przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, teleopiekę medyczną oraz na wsparcie zespołów środowiskowych (w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej).

– W ubiegłorocznej edycji konkursu złożone zostały 33 projekty, z czego 18 wybrano do dofinansowania. Zgłaszane przedsięwzięcia dotyczyły głównie usług rehabilitacyjno-wspomagających, świadczonych dla osób niesamodzielnych w środowisku lokalnym, a także usług zdrowotnych dla seniorów (również w formie teleopieki) oraz tworzenia środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mówi Anna Cekiera.

– Był to pierwszy konkurs dotyczący usług zdrowotnych organizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego liczymy, że w aktualnym naborze zainteresowanie będzie większe. Zachęcamy wnioskodawców do udziału w szkoleniach i warsztatach oraz kontaktowania się z pracownikami naszego Wydziału – dodaje.

Szczegóły na stronie: www.rpo.slaskie.pl

SG, JTL

Starych drzew się nie przesadza »