Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 382 wiadomości z wszystkich 1197 dla zadanych warunków: kategoria: Wyniki naborów wniosków;

Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 (RIT Subregionu Północnego) - zakończenie konkursu na etapie oceny formalnej

Informujemy, że konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych we wszystkich złożonych wnioskach.

2016-06-24
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  zaplanowany na koniec maja rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, nastąpi w terminie 28 czerwca 2016 r.

2016-06-15
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

Informujemy, że 07.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL07.01.03-IP.02-24-002/15 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – projekty konkursowe, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.

2016-06-13
| kategorie: Wyniki naborów wniosków

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

Informujemy, że 2 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-06-06
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę  projektów  ocenionych  i  wybranych  do  dofinansowania w  ramach  konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020

2016-06-03
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15

Zarząd Województwa Śląskiego 30.05.2016 r. uchwałą nr 1000/117/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-06-01
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15

Zarząd Województwa Śląskiego 24.05.2016 r. uchwałą nr 946/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-05-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15

Zarząd Województwa Śląskiego 24.05.2016 r. Uchwałą nr 947/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2016-05-31
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Zatwierdzono listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16 dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wyniki oceny formalnej dla konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16

Informujemy, że w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej.

Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

2016-05-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś