Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 71 informacje ze wszystkich 2542 dla tagu: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 10.0

11 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 10.0 wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w SZOOP RPO WSL 2014-2020 dotyczą m.in. wprowadzenia zasady realizacji projektów przy wykorzystaniu formuły grantowej dla Osi Priorytetowej IV oraz V.

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań uzupełniony został o kryteria przyjęte na X posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego m.in. został uzupełniony o nowo zidentyfikowane projekty w ramach Osi Priorytetowej II oraz IX.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku poniżej.

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będą stosowane od dnia publikacji stosownego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 9.0.

19 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 9.0 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w SZOOP polegają m.in. na ujednoliceniu zapisów w działaniach i tabeli finansowej realizowanej przez Instrumenty Finansowe, dostosowanie do zapisów wytycznych, zmiana zapisów, trybu wyboru i alokacji w podziałaniu 9.1.6.

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, uzupełniony został o kryteria wyboru projektów przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WSL 29 marca 2017 roku.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku poniżej.

 

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: szoop, prawo i dokumenty

Stawki jednostkowe dla szkoleń z języka słowackiego, czeskiego oraz włoskiego (EFS)

Informujemy, że Zarząd Województwa przyjął dokument "Stawki jednostkowe dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych, obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (języki: słowacki, czeski, włoski)".

| typ informacji: Wiadomość | kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty | tagi: prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (30 marca 2017 r.)

6 marca 2017r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienioną wersję Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020.
Wytyczne obowiązują od dnia 30 marca 2017 r.
Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 8.0.

28 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 8.0 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w SZOOP wynikają z dopasowania zapisów SZOOP RPO WSL 2014-2020 do aktualnie obowiązujących wytycznych. Zmiana załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w zakresie kryteriów wyboru projektów została zmieniona na posiedzeniu KM RPO WSL 16 grudnia 2016 roku.
Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku poniżej.

Aktualizacja z 1 marca 2017 roku,
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Rejestr zmian został załaczony poniżej.

Aktualizacja 23 stycznia 2017 roku,
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – Taryfikator (grudzień 2016 r.)

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązuje dla konkursów i naborów ogłaszanych w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 13.12.2016r.  została przyjęta aktualizacja Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodności działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Nowa wersja wytycznych obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 8 grudnia 2016 r. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

  1. wprowadzenie zapisów, że programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej, które przewidują badania widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także badania ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. wprowadzenie obowiązku stosowania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi mechanizmów pozwalających na uniknięcie powielania działań realizowanych w ramach zbieżnych tematycznie programów zdrowotnych finansowanych ze środków RPO i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w przypadku gdy Regionalny Program Zdrowotny jest realizowany w obrębie jednej z grup chorób, których dotyczą programy zdrowotne wdrażane w ramach PO WER (tj. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego lub choroby układu oddechowego);
  3. dodanie do słownika pojęć definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
  4. z uwagi na fakt, że Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na bieżąco wskazuje obszary „białych plam” w zakresie profilaktyki nowotworów, które uwzględniane są w rekomendacjach Komitetu Sterującego, usunięto zapis, że projekty w ramach programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania;
  5. w celu zapewnienia elastyczności systemu usunięto załączniki nr 2-4, określające warunki realizacji przedsięwzięć w ramach programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. W zamian doprecyzowano, że IZ RPO określa zakres działań możliwych do realizacji w projekcie, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięć w ramach aktualnie obowiązujących i wynikających z przepisów prawa wymogów wskazywanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Rejestru Postępowań / Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybani.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 7.1

W dniu 29 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 7.1 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikiem nr 4.
Pozostałe załączniki  do SZOOP pozostały bez zmian i obowiązują w wersji przejętej przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13 października 2016 roku.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: SZOOP, prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014).

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić w module wnioski o płatność LSI 2014, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. Jednocześnie zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako PEFS) oraz wskazanych w ww. umowie dokumentów. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI 2014 danych w zakresie angażowania personelu projektu (w LSI 2014 jest to zakładka oznaczona jako Personel projektu).

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego został stworzony w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020.

Usprawnienie z 14 marca 2017 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL wprowadza zmianę w module PEFS Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) w zakresie pola zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś