Przejdź do treści głównej

Wyniki dla powiązanych informacji


Dostępne 115 informacje ze wszystkich 3863 dla tagu: prawo i dokumenty

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku ze zmianami w załączniku I Wspólne wskaźniki produktu dotyczące uczestników Rozporządzenia 1304/2013 wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. zaktualizowaliśmy załącznik pn.:

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania”.

Usunięto konieczność weryfikacji, czy uczestnicy projektu prowadzą:

—        gospodarstwo domowe bez osób pracujących;

—        gospodarstwo domowe bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu;

—        gospodarstwo domowe składające się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

W związku z tym dotychczas zebrane przez beneficjentów dane dot. sytuacji gospodarstwa domowego uczestników projektów muszą zostać usunięte lub zanonimizowane.

termin obowiązywania od 2018-08-08 do 2018-08-23
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) beneficjenci projektów są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych przekazywanych IZ RPO WSL zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych.

Poniżej udostępniamy nowe załączniki dotyczące w/w przepisów.

termin obowiązywania od 2018-05-25 do 2018-08-07
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Celem modułu LSI dotyczącego zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie jednego źródła, w którym znajdować się będą wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach i umowach jakie Beneficjent zawarł z wykonawcami w ramach danego projektu oraz o sposobie w jaki wykonawcy zostali wybani.

termin obowiązywania od 2018-04-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2018-04-12
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 marca 2018r.)

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 27 marca 2018 r. Instrukcję wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 1). 

Instrukcja wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dla projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL).

termin obowiązywania od 2018-03-27
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Instrukcja Bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych w zakresie personelu zaangażowanego do realizacji projektu. Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

Obowiązek wypełniania bazy personelu wynika z umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

termin obowiązywania od 2018-03-16 do 2018-04-11
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: prawo i dokumenty, LSI

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 v.2 (16 stycznia 2018 r.)

Wytyczne mają na celu określenie warunków wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach funduszy polityki spójności w latach 2014-2020. Wytyczne stosuje się, w zakresie pomocy technicznej, dla krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych, realizowanych z funduszy polityki spójności w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Zapoznaj się z opisem zmian.

termin obowiązywania od 2017-01-16
| typ informacji: Repozytorium dokumentów | tagi: Pomoc techniczna, wytyczne, prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś