Home > W numerze > Pytania i odpowiedzi > Kto pyta, mniej błądzi

Kto pyta, mniej błądzi

A A A

Kto pyta, mniej błądzi

Zainteresowani informacjami na temat unijnego wsparcia mogą zgłaszać się do Punktów Informacji Funduszy Europejskich. Pracownicy punktów udzielą informacji związanych z procedurą pozyskiwania unijnych funduszy. Warto skorzystać z tej bezpłatnej i fachowej pomocy.

Justyna Fortunka konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Fortunka konsultantka PIFE.

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3, wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te, których wyniki są na wysokim poziomie?

Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach wiąże się z koniecznością opisania/ zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?

Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

Działanie 11.3. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Czy kwalifikowalne będzie wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne kończące się IPD oraz jako monitorowanie realizacji IPD?

Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego może być realizowane w szkołach, w których zdiagnozowano potrzebę zewnętrznego wsparcia w tym zakresie. Interwencja na rzecz realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego musi być zgodna z warunkami określonymi w Podrozdziale 6.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (punkt 5).

Jednocześnie wyjaśniam, że dla uczestników kursów w ramach typów operacji 1-4 nie przewiduje się przygotowania i realizacji IPD, gdyż uczestnikami są osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020 (Opracowano przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach).

Czy kwalifikowalne będzie wsparcie dla uczestników w formie stypendium szkoleniowego, wyłącznie dla osób niepracujących i niezarejestrowanych w PUP?

Realizacja szkoleń jest zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które nie przewidują stypendiów za udział w szkoleniach, a wyłącznie stypendia za udział w stażach zawodowych, mających swoje uzasadnienie w podstawie programowej.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Opracowano przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach).

 

Łukasz Tofilski konsultant PIFE

Odpowiada Łukasz Tofilski konsultant PIFE.

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Jeśli pracodawcy, zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu, sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku, jeśli są to firmy prywatne, czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?

Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa. Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych - właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika - opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Nie jest możliwe. Beneficjent, działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę, refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?

W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod. Niemniej w sytuacji, gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.

Czy w ramach konkursu bezwzględnie konieczne jest zastosowanie wraz z działaniami z typu 1 także działań z typu 2, czyli doposażenia?

Typ 1 projektu może być realizowany samodzielnie natomiast realizacja typu 2 projektu jest możliwa jedynie łącznie z typem 1 projektu.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Proszę o wyjaśnienie pojęcia, iż realizacja wsparcia na rzecz nauczycieli zawodu instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia wojewódzkich i lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli. Jaki jest zakres tego doświadczenia, które winno być wykorzystane?

Zważywszy na bogatą ofertę placówek kształcenia nauczycieli, doświadczenie można rozumieć bardzo szeroko. Wykorzystanie wsparcia placówek powinno przyczyniać się do zwiększenia jakości, kompleksowości, innowacyjności oferowanego wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż wsparcie kierowane w ramach projektu do nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy warunek 5% partycypacji finansowej pracodawcy dotyczy łącznie wszystkich staży w ramach projektu, czy w przypadku organizacji staży/praktyk zawodowych u kilku pracodawców (w ramach jednego projektu) jeden z pracodawców zgodzi się na partycypację kosztów to powyższy warunek uznaje się za spełniony?

Kryterium może zostać uznane za spełnione przy wniesieniu co najmniej 5% wkładu przez każdego z przedsiębiorców/ pracodawców zaangażowanych w organizację staży/praktyk zawodowych. Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przedsiębiorcy. W takim przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować, czy koszty wykazane przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. Udział 5% należy odnieść do całości środków przewidzianych w budżecie projektu na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy zakup licencji na program Auto Cad mogę zakwalifikować we wniosku jako środek trwały?

Nie, zakup licencji oprogramowania nie należy do kategorii środków trwałych.

Źródło: Regulamin Konkursu, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

 

Justyna Bembenek konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Bembenek konsultantka PIFE.

Poddziałanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

Proszę o zdefiniowanie pojęcia "pomieszczenia administracyjne w istniejących obiektach", które widnieje po stronie kosztów niekwalifikowalnych w Wytycznych do kwalifikowalności RPO WSL 2014-2020 tj. o wskazanie, jakie koszty w tym zakresie będą niekwalifikowalne.

Pomieszczenia administracyjne dla istniejących obiektów rozumiane są jako pomieszczenia biurowe dla obsługi przedszkola tj. dyrektora, nauczyciela, sekretarki, intendentki, osoby sprzątającej, konserwatora, kucharki wraz z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi dedykowanymi ww. personelowi. Tak więc jeśli Beneficjent posiada tego typu pomieszczenia w projekcie inwestycyjnym, powinien zawrzeć je we wniosku o dofinansowanie w ramach kosztów niekwalifikowanych.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności 2014-2020.

W jaki sposób wnioskodawca ma oświadczyć, że zrealizował/zrealizuje projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą?

Wystarczającym sposobem wykazania spełnienia kryterium formalnego "Projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków EFS" jest odpowiednie wypełnienie pola B.6.2 wniosku aplikacyjnego. Zgodnie z wymaganiami Instrukcji wypełniania wniosku, w polu tym wnioskodawca wykaże i uzasadni powiązanie projektów. Z treści pola musi wynikać, że wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować projekt z dofinansowaniem EFS w ramach RPO WSL 2014- 2020 powiązany ze wspartą infrastrukturą.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy wymagane jest dołączenie studium wykonalności jako załącznika do wniosku?

Studium wykonalności nie jest dokumentem wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. Dokument może stanowić narzędzie, w celu pozyskania wkładu merytorycznego na potrzeby wypełnienia wnioskoplanu (wniosek w LSI) - nie należy go zatem dołączać jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektu (dokument ten nie będzie podlegał weryfikacji formalnej, ani nie będzie stanowił przedmiotu oceny merytorycznej). Opracowanie studium wykonalności może natomiast stanowić koszt kwalifikowalny, jeżeli jest to niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wydatek z tym związany zostanie ujęty przez wnioskodawcę w harmonogramie finansowym projektu.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

Operator będzie realizował wszystkie właściwe dla Beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:

» przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.)
» działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek
» samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń
» rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy trzeba przygotować projekt zarówno na szkolenia językowe, jak i komputerowe?

Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator/ beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SZOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora - tj. np. kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie?

Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, "Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Co oznacza zapis, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji?

Wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście "podstawowych projektów rewitalizacyjnych" oraz nie zostało wskazane w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać, że kryterium to nie zostało spełnione.

Źródło: Regulamin Konkursu, SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.