Home > W numerze > Pytania i odpowiedzi > Kto pyta, mniej błądzi

Kto pyta, mniej błądzi

A A A

Kto pyta, mniej błądzi

Zainteresowani informacjami na temat unijnego wsparcia mogą zgłaszać się do Punktów Informacji Funduszy Europejskich. Pracownicy punktów udzielą informacji związanych z procedurą pozyskiwania unijnych funduszy. Warto skorzystać z tej bezpłatnej i fachowej pomocy. Dziś na Państwa pytania odpowiadają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

Justyna Fortunka konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Fortunka konsultantka PIFE.

8. 3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

W ramach projektu mogą być realizowane badania kolonoskopowe, których koszt jednostkowy nie przekracza 420 zł brutto. Proszę o informację, czy koszt przygotowania pacjenta do badania kolonoskopowego (badania laboratoryjne, lek przeczyszczający, kwalifikacja lekarska do zabiegu) wchodzi w skład ww. kwoty, czy stanowi dodatkowy koszt usługi zdrowotnej i, co za tym idzie, jest wyłączony z tego limitu?

420 zł brutto jest kosztem obejmującym: przygotowanie pacjenta do badania, tj. np. podanie środka przeczyszczającego i koszt samego badania. Natomiast badanie laboratoryjne nie jest elementem składowym Programu profilaktyki raka jelita grubego i nie może być kosztem kwalifikowalnym. Konsultacja kwalifikująca pacjenta do badania może być wykonana np. w ramach wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym z limitu 420 zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy obowiązkiem ośrodka ubiegającego się o pozyskanie dofinansowania na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania no-wotworów jelita grubego jest posiadanie na własność sprzętu wymienionego w „Zasadach realizacji programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego”? Czy dopuszczalne jest zapewnienie ośrodkowi części wymaganych videokolonoskopów na zasadzie umowy użyczenia?

Możliwe jest zawarcie z innym podmiotem umowy użyczenia aparatury medycznej na określony czas. Jednakże umowa użyczenia powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tak, aby Wnioskodawca mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu. Nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowej umowy jako załącznika na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, będzie ona podlegała weryfikacji dopiero na etapie kontroli projektu.

Źródło: Regulamin Konkursu, SZOOP RPO WSL.

Jak beneficjent powinien weryfikować przynależność uczestnika do grupy aktywności zawodowej? Czy konieczne są oświadczenia od uczestników?

Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, definiowane jako osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 15 lat – pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem. Zatem o przynależności do grupy docelowej nie decyduje określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby. Wnioskodawca, planując grupę docelową w konkursie, musi wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych (wiek uczestników programów profilaktycznych), jak również ograniczenia realizacji wsparcia dla grupy docelowej z danego subregionu. Na etapie realizacji Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału uczestników w projekcie np. poprzez wymóg wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz odpowiedniego oświadczenia przez uczestnika. Jednocześnie, zgodnie z zasadami realizacji programów profilaktycznych, Wnioskodawca musi spełnić wymóg odpowiedniej sprawozdawczości wykonanych świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki i do Ministerstwa Zdrowia poprzez System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 2.4.8 Regulaminu, jest obligatoryjne w sytuacji, kiedy sama umowa partnerska w wysokim stopniu precyzuje, kto za co odpowiada?

Tak, integralną częścią umowy partnerstwa jest pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu. Jest to dokument obligatoryjny.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy umowa partnerska powinna zostać dołączona jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na etapie jego składania?

Nie, Wnioskodawca składa załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące wyłącznie pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Tym samym IOK nie przewiduje składania innych załączników do wniosku.

Źródło: Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Aleksander Jokel konsultant PIFE

Odpowiada Aleksander Jokel konsultant PIFE.

Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie usług opiekuńczych dla uczestników?

Dopuszcza się możliwość udzielania usług o charakterze opiekuńczym, jako element kompleksowego wsparcia medycznego dla uczestnika projektu. Wnioskodawca musi mieć jednak na uwadze, że usługi te nie mogą stanowić zasadniczej części zadania merytorycznego, a jedynie mieć charakter wspomagający. Każdorazowo także należy pamiętać o adekwatności podejmowanych działań do celu projektu. W zapisach wniosku o dofinansowanie Oceniający musi uzyskać jednoznaczną informację, że oferowane w projekcie usługi opiekuńcze stanowią jedynie ułamek kompleksowego wsparcia medycznego dla uczestnika.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy wolontariat pracowniczy może być wkładem własnym?

Tak. W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy powinny zostać spełnione łącznie warunki:

» wolontariusz musi być świadomy nieodpłatnego charakteru swojego udziału w realizacji projektu;
» należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (stanowisko w projekcie);
» zadania wykonywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy;
» wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (według stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu;
» wycena nieodpłatnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny.

Po spełnieniu tych przesłanek oraz ogólnych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.

Źródło: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy gabinet diagnostyczno-zabiegowy może być wkładem własnym?

Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w formie dofinansowania. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy może być wnoszony jako wkład własny, pod warunkiem określenia zakresu jego wykorzystania na potrzeby projektu (zakres czasowy, cennik), a także przy spełnieniu warunków kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi. Należy zwrócić uwagę na formę własności sprzętu, który może być wyposażeniem gabinetu (ewentualne limity lub ograniczenia wynikające z podpisanych umów z innymi podmiotami).

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Proszę o sprecyzowanie definicji osoby niesamodzielnej – podeszły wiek, wartość skali Barthel?

Definicja została zawarta w Słowniku pojęć, w Regulaminie konkursu. Nie jest określony przedział liczbowy skali Barthel, który kwalifikuje osoby do objęcia wsparciem w projekcie. Oznacza to, że stosujemy ją pomocniczo do określenia stopnia niesamodzielności osoby, w celu zaplanowania zakresu wsparcia w projekcie. Zgodnie z tą definicją, istotne jest, aby zaistniały przesłanki (wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), które powodują niemożność samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osoby niesamodzielne uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy opiekunowie osoby niesamodzielnej muszą spełniać kryteria grupy docelowej, np. osoby zagrożonej wykluczeniem?

Grupę docelową stanowią:

» osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
» podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.

Opiekunowie osoby niesamodzielnej stanowią „otoczenie”, tak więc spełniają kryterium grupy docelowej w projekcie. Oznacza to, że nie muszą być osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Łukasz Tofilski konsultant PIFE

Odpowiada Łukasz Tofilski konsultant PIFE.

10. 1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Czy zakupiony w ramach projektu sprzęt na potrzeby oddziałów szpitalnych można przeznaczyć również na potrzeby AOS?

Możliwe jest wykorzystywanie zakupionej aparatury medycznej na potrzeby oddziałów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, również na potrzeby AOS, pod warunkiem, że wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym w oddziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach oddziałów, o których dofinansowanie Wnioskodawca się ubiega.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy zakup sprzętu wymaganego przepisami prawa, o lepszych parametrach technicznych niż dotychczasowy, będzie możliwy do dofinansowania?

Projekt powinien wykazywać zgodność z celem działania, czyli poprawą jakości i dostępności do świadczeń medycznych. Jeśli przedmiotem projektu będzie zakup sprzętu medycznego o lepszych parametrach technicznych, Wnioskodawca musi przedstawić uzasadnienie takiego działania oraz udowodnić, że takie zadanie inwestycyjne będzie miało realne przełożenie na poprawę efektywności procesu leczenia. W zależności od zakresu świadczonych usług, Wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenia (w tym: oświadczenie o adekwatności podjętych działań, o dysponowaniu odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem, o dysponowaniu niezbędną infrastrukturą techniczną).

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Co w przypadku projektów łączących elementy lecznictwa szpitalnego z lecznictwem otwartym? Czy w takim przypadku należy wykazywać zgodność z mapami i przedkładać OCI?

W przypadku projektów, które dotyczą zarówno obszaru lecznictwa szpitalnego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, należy odnieść się do warunków dostępu obu zakresów,tj. w odniesieniu do części dotyczącej szpitalnictwa należy dołączyć stosowne OCI oraz przedstawić uzasadnienie co do zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych, a w odniesieniu do lecznictwa otwartego (POZ i AOS) – działania dotyczące opieki koordynowanej.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy zmiana formy NZOZU ze Sp. jawnej na Sp. z o.o. w trakcie trwania okresu rozpatrzenia wniosku jest możliwa?

Przekształcenie podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w trakcie trwania procesu oceny projektu, niemniej jednak wnioskodawca, przedstawiając swoją aplikację, musi zawrzeć możliwie szczegółowe informacje dotyczące przyszłej formy prawnej prowadzonego podmiotu i jego struktury organizacyjnej (w typ: struktura akcjonariatu). Tak więc należy dochować dużej staranności w opisie tej sytuacji.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czy opinia o celowości inwestycji obowiązuje również w przypadku inwestycji w zakresie POZ?

Wskazany warunek co do konieczności przedkładania OCI nie dotyczy POZ i AOS. Podkreślić jednak należy, że działania podejmowane przez POZ jak i AOS przyczyniać się muszą – zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 – do rozwoju opieki koordynowanej, rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej, zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – i tylko takie inwestycje w zakresie POZ/AOS mogą być uznane za kwalifikowane. Mając na uwadze zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków z EFRR, zgodnie z którymi za kwalifikowalne uznaje się wydatki niezbędne do realizacji projektu, ewentualna opłata związana z uzyskaniem OCI w przypadku POZ/ AOS ze względu na brak wymogu konkursowego w tym zakresie nie będzie stanowiła wydatku kwalifikowanego projektu.

Źródło: Regulamin konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Justyna Bembenek konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Bembenek konsultantka PIFE.

Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych? Istnieje wiele zawodów, do których niema podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych, ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.

Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego, w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Regulamin konkursu.

Jak określić wskaźnik produktu, jeżeli jeden uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie uczestniczył w dwóch kwalifikacjach jednocześnie?

Pomimo uczestniczenia w kilku kursach kwalifikacyjnych uczestnik wykazywany jest jeden raz w danym wskaźniku.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy w ramach typu operacji 4 „Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych” kwalifikowalne będzie zorganizowanie szkoleń informatycznych (Word, Excel, PowerPoint) kończących się egzaminem ECDL i/lub szkoleń językowych kończących się egzaminem zewnętrznym, np. TELC?

Kursy komputerowe i językowe (zakończone egzaminem) zostały przewidziane do realizacji w ramach Poddziałania 11.4.3.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy koszt wynajmu sali w budynku, którego budowa została sfinansowana w ostatnich 3 latach ze środków europejskich, może być kwalifikowalny?

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny. Należy jednak rozróżnić dwie sytuacje:

» wniesienie wkładu własnego, np. w postaci wynajęcia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych np. z EFRR – nie będzie stanowiło podwójnego finansowania.
» wniesienie wkładu własnego, np. w postaci wynajęcia sal komputerowych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS, które doposażono w sprzęt sfinansowany z EFS lub z krajowych środków publicznych – będą stanowiły podwójne finansowanie.

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.