Home > W numerze > Aktualności > Zastrzyk unijnej gotówki

Zastrzyk unijnej gotówki

A A A

Zastrzyk unijnej gotówki

Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych i szpitalnych procedur, a także stanu technicznego placówek medycznych. Doposażenie w nowoczesną aparaturę, a także gruntowne remonty, to absolutna konieczność. Inwestycje i zakupy wymagają jednak potężnych nakładów finansowych. Dlatego blisko 152 mln zł zarezerwowano na ten cel w ramach X osi priorytetowej Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Kondycja regionu

Za unijne dotacje śląskie placówki medyczne będą mogły kupić najnowocześniejszy sprzęt medyczny

Według danych przedstawionych w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne, Śląskie dysponuje największa liczbą szpitali (132) i łóżek (ponad 25,8 tys.). Tymczasem liczba hospitalizowanych w ciągu roku (w przeliczeniu na łóżko) jest najniższa w Polsce. Wiele placówek wymaga pilnych modernizacji. Część budynków powstała bowiem w połowie XX wieku, a dotychczas przeprowadzane prace remontowe przypominały cerowanie dziur, pozwalając jedynie na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury. Jak wykazują analizy i badania, szpitale korzystają z wysłużonej aparatury. Dotyczy to m.in. inkubatorów dla noworodków, aparatów EKG i USG, aparatów rentgenowskich czy lamp i stołów operacyjnych. Również czas oczekiwania na wykonanie niektórych badań jest znacznie dłuższy niż w innych regionach kraju (dotyczy to m.in. dostępu do tomografii). Aby poprawić tę sytuację, w ramach Programu Regionalnego wydzielono osobną pulę środków na zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych. Część przeznaczona zostanie na inwestycje infrastrukturalne.Ku nowoczesnej medycynie

Pierwszy konkurs w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia zakończył się w czerwcu br. Rozstrzygnięcia należy się spodziewać w grudniu br. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. O środki mogły się ubiegać podmioty wykonujące działalność leczniczą i udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tej grupy należą placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz szpitale. Aplikować mogły również jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (w przypadku, kiedy samorząd jest podmiotem tworzącym daną placówkę medyczną).

– Na dotacje mogą liczyć placówki specjalizujące się w leczeniu schorzeń, które najczęściej przyczyniają się do opuszczania rynku pracy. Dlatego też projekty muszą być realizowane w obszarze chorób układu krążenia, nowotworowych, układu oddechowego, układu kostno -stawowo-mięśniowego. Na dotacje liczyć mogą też przedsięwzięcia ukierunkowane na opiekę nad matką i jej małym dzieckiem (położnictwo, ginekologia, neonatologia, pediatria, kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca) – wyjaśnia Małgorzata Noga, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie w ramach Działania 10.1 nie mogą się ubiegać podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmioty lecznicze, a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.

Natomiast w pierwszym naborze z możliwości aplikowania wykluczone zostały placówki świadczące usługi w zakresie psychiatrii, rehabilitacji, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej oraz geriatrii.

Na dofinansowanie mają szansę projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Finansowane będą prace remontowo-budowlane, a także zakup aparatury medycznej i wyposażenia.

– Zgodnie z regulaminem konkursu, na dotacje mogą liczyć zarówno projekty, które będą realizowane kompleksowo (np. remont i zakup sprzętu), jak i przedsięwzięcia polegające wyłącznie na modernizacji bądź doposażeniu obiektu – podkreśla Małgorzata Noga.

Aby uzyskać dotację, szpitale wnioskujące o dofinansowanie do dokumentacji projektowej musiały dołączyć tzw. Opinię o Celowości Inwestycji, wydaną przez wojewodę oraz uzasadnić planowaną inwestycję pod kątem wpisania jej w mapy potrzeb zdrowotnych regionu. Z kolei w przypadku POZ i AOS, wnioskodawcy muszą wykazać, że ich projekty będą się przyczyniać do rozwoju opieki koordynowanej. Jest to nowe rozwiązanie organizacyjne (procesowe i technologiczne), mające na celu poprawę efektów zdrowotnych poprzez przezwyciężanie fragmentacji procesu leczenia w wyniku zarządzania i koordynacji procesem udzielania usług zdrowotnych w oparciu o zasadę ciągłości leczenia pacjenta. Podstawą funkcjonowania systemu opieki koordynowanej jest wprowadzenie rozwiązań koncentrujących się nie na liczbie jednostkowych świadczeń zdrowotnych, udzielanych pacjentowi na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia (POZ, AOS, szpitale), ale na instrumentach zapewniających kontynuację procesu leczenia i osiąganiu optymalnych efektów interwencji medycznych.

Łukasz Karkoszka

Goniąc świat »

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.