Home > W numerze > Aktualności > Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Powrót do zdrowia, powrót do pracy

A A A

Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby. W Śląskiem problem ten dotyczyblisko 10% mieszkańców. Kosztyponosi nie tylko system zdrowia, ale również rynek pracy. Abypoprawić sytuacjęwregionie, opracowywane są programy zdrowotne. Przeznaczono na nie zawrotną sumę ponad 80 mln zł!

Diagnoza

W ramach projektu "Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy" do kwietnia 2018 roku opracowanych zostanie siedem Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia. Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy z pracodawcami.
- Programy będą dotyczyły najistotniejszych problemów zdrowotnych regionu. Są to schorzenia układu krążenia, kostno-stawowego i mięśniowego, oddechowego, nowotwory oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania - mówi Lucyna Borowiecka- Kłapacz, Koordynator projektu w Wydziale Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na schorzenia w obrębie wspomnianych grup chorobowych, cierpi znaczna liczba mieszkańców regionu w wieku produkcyjnym. W związku z tym niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań, szczególnie w zakresie rehabilitacji, pozwalających ograniczyć zjawisko opuszczania rynku pracy z powodów zdrowotnych.
- W obliczu starzejącego się społeczeństwa niezwykle istotne jest utrzymanie populacji w zdrowiu tak, aby osoby w wieku aktywności zawodowej jak najdłużej pozostały na tym rynku pracy, natomiast osoby, które z przyczyn zdrowotnych zaprzestały aktywności zawodowej, mogły, dzięki odpowiedniej rehabilitacji na rynek pracy wrócić, choć niekoniecznie już na to samo stanowisko pracy - podkreśla Lucyna Borowiecka- Kłapacz. - Pomocne mogą być nowoczesne formy rehabilitacji, które dzięki opracowanym programom, zostaną wdrożone lub staną się bardziej dostępne, a także środowiskowe formy opieki nad pacjentami, przynoszące lepsze efekty niż leczenie szpitalne.

Prace nad Regionalnymi Programami Zdrowotnymi odbywają się w ramach powołanych Zespołów Zadaniowych pod przewodnictwem Menadżerów Merytorycznych. W ich skład wchodzą przedstawiciele środowiska medycznego oraz reprezentanci pracodawców, których zadaniem jest analizowanie i opiniowanie RPZ na poszczególnych etapach ich powstawania. Programy zostaną opracowane przez Wykonawców wyłonionych w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Następnie przekazane zostaną Zarządowi Województwa Śląskiego do akceptacji i poddane ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zatwierdzone programy pozwolą uruchomić konkursy w ramach RPO WSL 2014-2020. Dotyczyć będą działań z zakresu usług rehabilitacji zdrowotnej. Ich realizacja przyczyni się do wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców oraz ograniczenia wyłączenia osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych. Zgodnie z założeniami, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty udzielające dotychczas świadczeń zdrowotnych. Działania koordynować będzie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt "Śląskie Programy Zdrowotne - powrót do zdrowia, powrót do pracy" realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Prowadzony jest przez Wydział Projektów Własnych przy współpracy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

DW

 
Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.