Home > W numerze > Aktualności > Edukacja i profilaktyka

Edukacja i profilaktyka

A A A

Edukacja i profilaktyka

Degradacja środowiska naturalnego, wysoki stopień zurbanizowania i przemysłowy charakter regionu sprawiają, że mieszkańcy Śląskiego częściej niż w innych województwach zapadają na choroby zawodowe, nowotworowe, schorzenia przewlekłe i zaburzenia psychiczne. Negatywne tendencje można niwelować. W tym celu trzeba podjąć kompleksowe działania z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki. Służą temu m.in. unijne środki zarezerwowane w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy RPO WSL 2014-2020.

Zdrowie na wagę złota

Rocznie na całym świecie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet. Mammografa umożliwia wczesne wykrycie choroby

Mieszkańcy województwa śląskiego najczęściej chorują na nowotwory złośliwe – w przypadku kobiet jest to rak piersi i szyjki macicy, a u mężczyzn – nowotwory płuc, tchawicy, układu pokarmowego. Często występują też schorzenia układu krążenia, oddechowego (gruźlica i pylica płuc) oraz układu ruchu. Ponadto w regionie odnotowuje się najwyższy w kraju współczynnik umieralności na cukrzycę. Niepokojąca jest także rosnąca liczba diagnozowanych schorzeń zawodowych. W wielu przypadkach przyczyniają się do tego czynniki związane ze środowiskiem pracy, m.in. pył kopalniany, ponadnormatywny poziom hałasu czy niewystarczający poziom opieki BHP w małych zakładach pracy.

– Odpowiedzią na alarmujące statystyki powinny być działania profilaktyczne podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem, optymalnie – wspólnie przez lekarzy, pacjentów i ich pracodawców. W ten sposób wiele osób może nie tylko uniknąć zachorowania lub zostać zdiagnozowanymi we wczesnym etapie choroby i otrzymać odpowiednią pomoc, ale także utrzymać zatrudnienie – mówi Anna Cekiera, Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. – Dostrzegając trudną sytuację epidemiologiczną w regionie, w ramach RPO WSL uruchomione zostały środki na poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacjileczniczej – przez wdrożenie projektów, które pozwolą na utrzymanie zatrudnienia przez mieszkańców województwa śląskiego w wieku aktywności zawodowej. W ramach Działania 8.3 rozstrzygnięto już jeden konkurs dotyczący wdrożenia populacyjnych programów przeciwdziałania nowotworom szyjki macicy, piersi oraz jelita grubego. Złożono 16 wniosków, z czego sześć uzyskało dofinansowanie.

W czerwcu br. zakończył się kolejny nabór, tym razem na działania związane z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowaniem pracowników powyżej 50. roku życia.

– Projektodawca już na etapie wniosku o dofinansowanie wskazywał, do kogo będzie adresował wsparcie, uzasadniając to m.in. wynikami przeprowadzonej Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. Podejmowane działania powinny też umożliwić pracownikom 50+ przekwalifikowanie się tak, by mogli kontynuować pracę w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, ale w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia – mówi Anna Cekiera.

O dofinansowanie mogły ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Listę projektów wybranych do dofinansowania poznamy w październiku br. Do podziału jest ponad 20,1 mln zł.

Programy zdrowotne

30 czerwca ruszy nabór związany z profilaktyką nowotworową i edukacją prozdrowotną. Do wydania jest ponad 21,8 mln zł. Pieniądze będzie można pozyskać na wdrażanie populacyjnych programów z zakresu walki z rakiem szyjki macicy, rakiem piersi i rakiem jelita grubego. Realizowane przedsięwzięcia powinny przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających z badań profilaktycznych: cytologii, mammografii i kolonoskopii. Możliwe będzie też sfinansowanie dojazdu osoby uczestniczącej w badaniu do poradni oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną.

Dodatkowo w ramach projektu będzie można pokryć koszt badania kolonoskopowego wraz ze znieczuleniem. Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca. Rozstrzygnięcie zaplanowano na listopad br. Z kolei we wrześniu br. ruszy nabór na projekty związane z wdrażaniem Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020. Procedura konkursowa uruchomiona zostanie po zatwierdzeniu założeń Programu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Z projektów będą mogli skorzystać mieszkańcy regionu w wieku aktywności zawodowej, nieposiadający w dotychczasowym wywiadzie lekarskim rozpoznanej nadwagi, otyłości lub cukrzycy. W ramach zgłaszanych przedsięwzięć finansowane będą m.in. badania oznaczenia glukozy we krwi, szkolenia i konsultacje z dietetykiem.

Więcej informacji o planowanych naborach można znaleźć na stronie: www.rpo.slaskie.pl. Na stronie dostępny jest też harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych poszczególnym naborom.

Łukasz Karkoszka

Polecamy


POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY.
Z sześciu milionów biernych zawodowo Polaków aż co czwartynie pracuje z powodu przewlekłej choroby.

 

ZASTRZYK UNIJNEJ GOTÓWKI. Polacy dobrze oceniają dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Gorzej wypadają oceny specjalistycznych procedur.

 

STARYCH DRZEW SIĘ NIE PRZESADZA. To ludowe porzekadło idealnie wpisuje się w nowoczesne systemy opieki nad seniorami.

 

SZKOŁA RODZICIELSTWA. Wśród wielu placówek przygotowujących rodziców do pełnienia przez nich najważniejszej.

 

NOWE LOGO WOJEWÓDZTWA. Samorząd Województwa Śląskiego był pierwszym w Polsce, który zdecydował się na stworzenie własnego logo.

 
Popularne


GONIĄC ŚWIAT.
Piekarska "urazówka" to szpital o bogatej historii. Początkowo funkcjonował jako placówka Spółki Brackiej.

 

DZIŚ LICZY SIĘ ZDROWIE. Od trzech dekad na poziomie instytucji europejskich zaobserwowano zainteresowanie problematyką zdrowotną.

 

INWESTUJMY W KADRY MEDYCZNE. Rozmowa z dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

FUNDUSZE OBOK NAS. Za nami kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE).

 

WIEDZA I INNOWACJE. Nowoczesne formy terapii i leki najnowszej generacji, ale także zaawansowane technologie.