Home

Home

A A A

Co się zmieniło w RPO?

Z końcem lipca Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Nowy, zaktualizowany dokument został przyjęty przez zarząd województwa 16 sierpnia. Co się zmieniło?

Nowe obszary wsparcia

Program rozszerzono m.in. o trzy nowe obszary wsparcia, które odpowiadają na aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców.
Stworzono m.in. możliwość wsparcia projektów wymiany indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne kotły opalane m.in. paliwem stałym wraz z ewentualną termomodernizacją. To kolejny krok, który pozwoli ograniczyć smog, którego głównym źródłem jest niska emisja.
Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć również przedsiębiorcy, a to dzięki rozszerzeniu działań w osiach priorytetowych: I Nowoczesna gospodarka oraz III Konkurencyjność MŚP. W ramach I osi będą mogli inwestować w usługi proinnowacyjne. Z kolei zmiany w obszarze III osi wynikają głównie z potrzeby umiędzynarodowienia gospodarki regionu. Nowe działanie ułatwi im nawiązywanie relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz polepszy promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą.
Aktualizacja RPO w mniejszym lub większym stopniu wpłynęła na niemal każdą oś priorytetową programu. Zmiany dotyczą m.in. nowych typów projektów przypisanych do osi priorytetowych: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz VI Transport.
W tej pierwszej usunięto wsparcie dla pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami Diesla, a rozszerzono ją o wsparcie budowy i przebudowy tras rowerowych. Natomiast rozszerzenie w obszarze transportu pozwoli dofinansować z unijnych funduszy budowę dróg powiatowych i gminnych.
Rozszerzono również możliwe działania w ramach osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Od teraz możliwe będzie również realizowanie projektów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przedszkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego.
Z kolei wsparcie w ramach osi VII Regionalny Rynek pracy rozszerzono o nowe grupy, tj. osoby pracujące (ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych), reemigrantów, imigrantów, a także osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny.
Uzupełniono również katalog beneficjentów w wielu działaniach, m.in. o Związek Metropolitalny, tj. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Zaktualizowany Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawami i dokumentami”. Najważniejsze zmiany zamieszczono w załączniku.

Polecamy

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiegoWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI, SZERSZE PERSPEKTYWY
W sierpniu zaktualizowano Regionalny Program Operacyjny dla Śląskiego. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb województwa i jego mieszkańców. Przez lata udało nam się wiele osiągnąć, zmieniając Śląskie na lepsze, ale wciąż są sprawy, które wymagają  poprawy. Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

'Korki' nie wystarczą„KORKI” NIE WYSTARCZĄ
470 uczniów z jaworznickich gimnazjów wzięło udział w projekcie, który poprawił efektywność kształcenia. Szkoły doposażono w nowoczesny sprzęt, a 78 nauczycieli skorzystało ze szkoleń. Dla młodzieży zorganizowano dodatkowe zajęcia oraz spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiegoUNIJNE FUNDUSZE ZMIENIAJĄ ŚLĄSKIE
Wystarczy rozejrzeć się wokół, aby zobaczyć, jak zmienia się województwo śląskie. Tylko w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rozmaite inwestycje wydano ponad 7,3 mld zł. Przyjrzyjmy się niektórym z nich - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

Powrót do góry