Home > W numerze > Kto pyta, mniej błądzi > Kto pyta, mniej błądzi

Kto pyta, mniej błądzi

A A A

Kto pyta, mniej błądzi

Zainteresowani informacjami na temat unijnego wsparcia mogą zgłaszać się do Punktów Informacji Funduszy Europejskich. Pracownicy punktów udzielą informacji związanych z procedurą pozyskiwania unijnych funduszy.

Aleksander Jokel konsultant PIFE konsultant PIFE

Odpowiada Aleksander Jokel konsultant PIFE konsultant PIFE.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?

Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Czy jest możliwość uzyskania wsparcia ramach Działania 3.2 na działalność przeznaczoną na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów?

Nie, w związku z tym, że pomoc w ramach Działania 3.2 udzielana będzie w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. W zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do wsparcia nie kwalifikują się m.in. projekty dotyczące sektora wytwarzania, dystrybucji i infrastruktury energetycznej, w tym również produkcja paliwa alternatywnego z odpadów, produkcja biomasy, zagospodarowanie odpadów ze skutkiem pozyskania energii (np. spalarnia odpadów).

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Jaki zakres wykluczeń obowiązuje w aktualnym konkursie ogłoszonym dla Działania 3.2?

Działalności wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia zostały wskazane w dokumencie Definicje sektorów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udzielanego na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

 

Justyna Fortunka konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Fortunka konsultantka PIFE.

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej? Projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.” Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie, rozbudowanie lub zmodernizowanie modelu gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową – czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Wsparcie nie może obejmować dostępu do internetu, a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

 

Łukasz Tofilski konsultant PIFE

Odpowiada Łukasz Tofilski konsultant PIFE.

7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu).

Czy osoba oddelegowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku stanowi personel projektu?

Nie, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Czy zapis „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu” należy rozumieć w ten sposób, że dla każdego uczestnika z grupy przewidzianej do objęcia wsparciem w postaci jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej należy zaplanować dotację i wsparcie pomostowe, czy należy zapewnić możliwość otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu, nawet tym, którzy realizują ścieżkę ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych?

Wnioskodawca ma obowiązek założyć w budżecie dla wszystkich osób zaplanowanych do udziału w projekcie wyłącznie koszty doradztwa zawodowego, połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Koszty pozostałych regulaminowych instrumentów wsparcia powinny zostać założone zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez każdego z wnioskodawców. Zapis „Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji/wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ilu jest założonych uczestników projektu” należy rozumieć jako liczbę dotacji równą liczbie uczestników założonych do otrzymania wsparcia dotacyjnego. W świetle powyższego, nie ma możliwości realizacji obydwu ścieżek wsparcia dla każdej z osób biorących udział w projekcie.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WS.

Czy zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy?

Zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy.

Źródło: Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

 

Kamil Dierżyński konsultant PIFE

Odpowiada Kamil Dierżyński konsultant PIFE.

8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Jak należy rozumieć „trudną sytuację” rodzica?

Należy przez to rozumieć zbiór cech, które powodują niekorzystną sytuację – np. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, niepełnosprawności, zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Czy należy wykazać wszystkie cztery wskaźniki obligatoryjne (co oznacza pkt.2.4.7 Regulaminu Konkursu), czy w zależności od typu projektu wybieramy właściwy wskaźnik?

Dla konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-014/15 wymienione wskaźniki są obligatoryjne dla wszystkich Projektodawców, bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Od kiedy liczony jest czas – po 12 czy 24 miesiącach?

Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Dlaczego wskaźnik rezultatu i produktu jest opisany w czasie przeszłym? Czy te wskaźniki opisuje się już po otrzymaniu dofinansowania (przy rozliczeniu projektu)?

Wskaźniki produktu i rezultatu Wnioskodawca określa na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskaźników produktu mierzą one liczbę utworzonych miejsc oraz liczbę rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach EFS. Natomiast wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS, określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi.

Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

 

Justyna Bembenek konsultantka PIFE

Odpowiada Justyna Bembenek konsultantka PIFE.

8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w konkursie nr RPSL.08.02.03- IP.02-24-017/16/?

W ramach konkursu, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:

– koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji, gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem, kontakt z nim stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub personel, który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.

– koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli m.in. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi. Zatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.

Źródło: Źródło: Regulamin konkursu, SZOOP RPO WSL.

Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.