Home > W numerze > Aktualności > To może być twoja druga szansa

To może być twoja druga szansa

A A A

To może być twoja druga szansa

„Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy. Metoda ta jest jedną ze skuteczniejszych w przeciwdziałaniu bezrobociu i coraz chętniej wykorzystywaną przez pracodawców. W Śląskiem środki na pomoc dla zwalnianych pracowników przedsiębiorcy mogą pozyskać w ramach RPO WSL 2014-2020.

Istota outplacementu

Outplacement to system zwolnień, polegający na podejmowaniu przez przedsiębiorstwo działań aktywizacyjnych na rzecz odchodzących pracowników. Jego celem jest skrócenie czasu poszukiwania nowej pracy, reorganizacja firmy i zmniejszenie kosztów zatrudnienia, ale również utrzymanie motywacji i efektywności osób pozostających w przedsiębiorstwach. Dodatkowo działania te mają przyczynić się do utrzymania dobrego wizerunku firmy. Programy outplacementowe obejmują głównie doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także wsparcie w znalezieniu nowej pracy. W Polsce metoda ta zaczęła być stosowana dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. Była odpowiedzią na trudną sytuację przedsiębiorstw w dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej. Obecnie zwolnienia monitorowane uregulowane są w art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia.

W praktyce

W Śląskiem, gdzie nie brakuje przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, potrzeba tworzenia programów dla zwalnianych pracowników wydaje się kluczowa z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Pieniądze na „łagodne odejścia” pozyskać można w ramach Poddziałania 7.4.2 Outplacement RPO WSL 2014-2020. Do tej pory odbyły się już dwa nabory.

W aktualnie ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach trzech konkursach w ramach tego poddziałania, zainteresowani pozyskaniem unijnych dotacji mogą składać wnioski do 29 grudnia br. Rozstrzygnięcie naboru zaplanowano na maj 2018 r. Do rozdysponowania w konkursie 7.4.2 jest ponad 20 mln zł. W konkursie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 7.4.2 o pieniądze mogą wystąpić podmioty, których projekty realizowane będą na obszarach rewitalizowanych Bytomia i Radzionkowa. W tym przypadku do wydania jest ponad 846 tys. zł. Na konkurs dla Subregionu Centralnego 7.4.1 przeznaczono ponad 10 mln zł.

O dotacje mogą starać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupą docelową wsparcia są zagrożeni zwolnieniem lub zwolnieni z przyczyn zakładu pracy (przedsiębiorstw sektora MŚP, firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych czy znajdujących się w sytuacji kryzysowej).

Środki można przeznaczyć m.in. na doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (obowiązkowy element wsparcia), poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie. Ciekawą formą wsparcia jest też dodatek relokacyjny, który może być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia przez pracownika poza miejscem zamieszkania. W tym przypadku trzeba jednak spełnić kilka warunków, m.in. nowy zakład pracy musi znajdować się co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu musi przekroczyć łącznie co najmniej trzy godziny dziennie. Maksymalna wysokość dodatku nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze można przeznaczyć jedynie na pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia, W ramach programów outplacementowych możliwe jest także otrzymanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O tę formę wsparcia mogą wystąpić kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50. roku życia, a także pracownicy o niskich kwalifikacjach. Skorzystanie z tej formy pomocy powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu.

Szczegółowe informacje: rpo.wup-katowice.pl, zakładka „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

ŁK

Koniec czy początek »

Polecamy


PRZEDSIĘBIORCZY LIDERZY ZMIAN
Być krok przed konkurencją to motto nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, które śmiało inwestują w innowacyjne rozwiązania.

 

CORAZ LEPIEJ Rozmowa z Michałem Gramatyką, Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

 

O TYM, JAK PRZEDSIĘBIORCY WZBOGACAJĄ REGION Rozmowa z dr. Bartłomiejem J. Gabrysiem, adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

UMIARKOWANIE NOWATORSCY Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania i trendy otoczenia biznesowego, bardzo często trafiamy na słowo „innowacja” lub „innowacyjność”.

 

SŁOWEM I RYSUNKIEM „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi” to konkurs dla mieszkańców regionu zorganizowany w ramach kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”

 
Popularne


POMYSŁ, KTÓRY SIĘ OPŁACA
Głośnik wyprodukowany ze szkła, zegarek z funkcją kontroli zdrowia, gniazdo elektryczne zmniejszające zużycie energii – to przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.

 

CYFROWY WYMIAR BIZNESU Sposób, w jaki się komunikujemy, pracujemy, a nawet jak spędzamy wolny czas, coraz częściej zależy od przepływu informacji.

 

TO MOŻE BYĆ TWOJA DRUGA SZANSA „Zwolnienia monitorowane” lub „System łagodnych odejść” – to program outplacementu, czyli aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z przyczyn zakładu pracy.

 

W POSZUKIWANIU WORK-LIFE BALANCE Żłobek lub klub dziecięcy w siedzibie lub w pobliżu firmy? To już nie ekstrawagancja, ale rozwiązanie, po które coraz śmielej sięgają polscy przedsiębiorcy.

 

ŚLĄSKIE INWESTUJE W KADRY Ponad 53 tys. pracowników województwa śląskiego będzie mogło podnieść swoje zawodowe kompetencje.