Home > W numerze > Wydarzenia > Śląskie Forum Innowacji

Śląskie Forum Innowacji

A A A

Śląskie Forum Innowacji

Przedstawiciele biznesu, samorządów lokalnych oraz środowisk naukowych wzięli udział 22 czerwca w Śląskim Forum Innowacji. Spotkanie, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, było okazją do rozmowy o innowacyjnym potencjale regionu, a także o kierunkach rozwoju i możliwości wsparcia inteligentnych specjalizacji.

NOWATORSKIE MYŚLENIE

Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Śląskie to jeden z pierwszych regionów w Polsce wdrażających inteligentne specjalizacje.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 (RIS) była pierwszym dokumentem regionalnym zorientowanym na wzmocnienie procesów innowacyjnych. W 2010 roku eksperci opracowali Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), który zdefiniował główne obszary technologicznego rozwoju regionu. Za priorytetowe uznano: technologie medyczne, technologie dla energetyki i górnictwa, technologie dla ochrony środowiska, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcję i przetwarzanie materiałów, transport i infrastrukturę transportową, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy oraz nanotechnologie i nanomateriały.

W trakcie pracy nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013?2020 wybrano spośród nich trzy najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje: medycynę, energetykę i technologie informacyjno-komunikacyjne. Przyjęte specjalizacje mają umożliwić wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, biznesowego, edukacyjnego i społecznego województwa śląskiego. Tym bardziej, że w wybranych obszarach nasz region wyróżnia znaczący w skali kraju potencjał kompetencji, a to jest cecha niezwykle ważna dla ich skutecznego wdrażania i minimalizacji ryzyka. Co więcej, nasze województwo ma drugi co do wielkości potencjał badawczo-rozwojowy w kraju - w Śląskiem powstaje bowiem ponad 12 proc. polskiego PKB, a codziennie rejestrowanych jest ponad 100 firm.

Eksperci zaproszeni do debaty zastanawiali się, czy obrane kluczowe kierunki rozwoju rzeczywiście przyczyniają się do wzmacniania nowatorskiego charakteru województwa, czy też wymagają zmian. W naszym regionie proces wdrażania inteligentnych specjalizacji jest cały czas monitorowany w ramach tzw. Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Jego istotą jest wspieranie oddolnych działań i inicjatyw prowadzących do inteligentnego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów, w szczególności tych angażujących sektor prywatny w prowadzeniu i finansowaniu badań i innowacji. Wokół tego podejścia realizowany jest projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)", który docelowo ma przyczynić się do wyłonienia sektorów wzrostowych gospodarki, mogących zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 inteligentne specjalizacje.

- W projekcie SO RIS w PPO, oprócz Urzędu Marszałkowskiego, który jest liderem projektu, mamy aż dwunastu partnerów w obszarach zgodnych z PRT, takich jak środowisko, ICT, medycyna, energetyka, nanomateriały i nanotechnologie oraz przetwarzanie materiałów. Dzięki zakrojonej na tak szeroką skalę współpracy, łatwiej nam dotrzeć do przedsiębiorców, od działalności których w dużej mierze zależy rozwój potencjału regionalnych specjalizacji - mówiła Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

OD WIEDZY DO EFEKTÓW

A jak wdrażanie inteligentnych specjalizacji wygląda w praktyce? W ramach RPO WSL 2014-2020 blisko połowa kwoty 550 mln euro, przeznaczonej na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji w przedsiębiorstwach, dedykowana jest projektom w zakresie inteligentnych specjalizacji. Na dofinansowanie liczyć mogą m.in. projekty zmierzające do wzmocnienia potencjału kreatywnego i innowacyjnego podmiotów sektora B+R+I (Badania, Rozwój, Innowacje) oraz przedsiębiorstw. Beneficjenci otrzymają też środki na badania naukowe i technologiczne oraz zakup i wdrożenie wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych) w przedsiębiorstwach, czy nabycie usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Na wsparcie liczyć mogą też przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach czy też zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w MŚP. Jak zaznacza Bartosz Rozpondek, p.o. dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, konkursy cieszą się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. W dotychczasowych naborach tylko w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP złożono ponad 315 wniosków z obszaru inteligentnych specjalizacji.

Śląskie Forum Innowacji było też okazją do przyjrzenia się trendom rozwoju nowych technologii w obszarach regionalnych specjalizacji. Jacek Kotra, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., zwrócił uwagę, że w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w najbliższych latach kluczowe będą technologie w chmurze, Big Data, internet rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. W tym zakresie śląskie firmy mają duży potencjał. Wskazuje na to chociażby ranking 500 największych firm, przedsiębiorstw i grup informatycznych w Polsce w 2013 r., spośród których aż 36 przedsiębiorstw z obszaru TIK miało swoją siedzibę w województwie śląskim. Z kolei Izabela Czeremcha, reprezentująca Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., mówiła o perspektywach rozwoju technologii medycznych. Nowatorskie działa z zakresu medycyny w najbliższych latach w naszym regionie skupią się m.in. wokół telemedycyny i robotyki medycznej, inżynierii materiałowej, molekularnej i genetycznej, a także na tworzeniu sztucznych narządów.

Konferencja odbyła się w ramach X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, których zadaniem jest prezentacja innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin w celu ich transferu do przemysłu. Targi są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki i biznesu, potencjalnych nabywców prezentowanych innowacji oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Śląskie Forum Innowacji było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Łukasz Karkoszka

 
Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.