Home > W numerze > WUP > Twoja przyszłość i twój wybór!

Twoja przyszłość i twój wybór!

A A A

Twoja przyszłość i twój wybór!

Dynamiczne zmiany gospodarcze i rozwój nowoczesnych technologii sprawiają, że pracodawcy, poszukując pracowników z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, oczekują od nich również biegłej znajomości języków obcych i obsługi narzędzi informatycznych. Dostrzegając rosnące potrzeby rynku pracy, na przełomie października i listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosi konkurs w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne na projekty zakładające wzrost kwalifikacji i kompetencji mieszkańców regionu w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA

Grupą szczegolnie poszukiwaną na rynku pracy są specjaliści branży IT.

Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Śląskiem, gdzie szczególnie widoczne są skutki restrukturyzacji przemysłu, wsparcie procesu przekwalifikowania się czy zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez mieszkańców jest kluczowe ze względu na znaczącą lukę kompetencyjną. Na rynku pracy brakuje fachowców poszukiwanych przez pracodawców, zarówno specjalistów z wyższym wykształceniem, techników, jak i przedstawicieli średniego personelu biurowego oraz usługowego. Jak wynika z raportu „Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy województwa śląskiego w opiniach śląskich przedsiębiorców”, opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, szczególnie poszukiwani są pracownicy z dwóch sektorów: informatyki/IT oraz handlu i usług. Pracownicy aplikujący na te stanowiska powinni nie tylko mieć wykształcenie kierunkowe, ale też legitymować się dodatkowymi kwalifikacjami. Najczęściej pracodawcy wskazywali na znajomość języków obcych (głównie angielskiego) oraz posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Istotna jest też gotowość do zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych związanych z danym stanowiskiem pracy.

– Dostrzegając potrzeby przedsiębiorców, a także chcąc ułatwić mieszkańcom regionu znalezienie odpowiedniego zatrudnienia, Wojewódzki Urząd Pracy planuje przeprowadzić trzeci już nabór w ramach Poddziałania 11.4.3. Po konkursach ogłaszanych w ubiegłych latach siedem wybranych instytucji już realizuje sukcesywnie szkolenia komputerowe i językowe. Są one skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą nabyć, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje. Te projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wymagań pracodawców. Nie chcąc tracić szansy na atrakcyjną pracę, decydują się zainwestować w swój osobisty i zawodowy rozwój – mówi Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. – Instytucje, których projekty w najbliższym naborze zostaną wybrane do realizacji, zorganizują kolejne kursy i szkolenia. Będą one adresowane przede wszystkim do osób 50+ i o niskich kwalifikacjach, mających największe braki w zakresie kompetencji o kluczowym charakterze, czyli w znajomości języków obcych i umiejętności informatycznych. Na ten cel zarezerwowana została pula ponad 13,6 mln zł.

Z WŁASNEJ INICJATYWY

O unijne środki będą się mogły ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupą docelową realizowanych przedsięwzięć powinni być pracujący powyżej 25. roku życia. Pierwszeństwo w procesach rekrutacji będą miały osoby należące do grup defaworyzowanych, mających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Są to przede wszystkim osoby po 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), a także mieszkańcy terenów wiejskich (gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców).

– Ze szkoleń będą mogli korzystać zarówno pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, jak i osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom. Oznacza to, że chętni podejmować będą szkolenia i kursy z własnej inicjatywy, a nie za pośrednictwem pracodawcy – podkreśla Magdalena Kmieć-Czekała z Zespołu ds. Promocji i Informacji Wydziału Zarządzania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Na dofinansowanie mogą liczyć dwa typy projektów. Pierwszy z nich obejmuje szkolenia i kursy w zakresie umiejętności teleinformatycznych i znajomości języków obcych. Drugi to programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych. Oferta obejmuje szkolenia i egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na różnych poziomach zaawansowania.

– Kursy językowe muszą zakończyć się formalną oceną i walidacją, a także przyznaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte przez uczestników kwalifikacje, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Z kolei szkolenia komputerowe powinny zakończyć się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i podniesienie kompetencji cyfrowych – podkreśla Magdalena Kmieć-Czekała.

Warto dodać, że projekty, w których pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, mogą być skierowani na szkolenie przez pracodawcę, realizowane są w ramach Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników poprzez usługi oferowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji na temat planowanego naboru można znaleźć na stronie: www.rpo.wup-katowice.pl.

DW

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.