Home > W numerze > Aktualności > Ważne inwestycje

Ważne inwestycje

A A A

Ważne inwestycje

Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia. W województwie śląskim dotacje na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną można pozyskiwać w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT).

NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ

Aby wykształcić świetnych specjalistów, edukacja zawodowa musi opierać się na nowoczesnej bazie dydaktycznej.

Choć w Śląskiem liczba przedszkoli sukcesywnie się zwiększa, nadal są miejsca, w których dostęp do edukacji przedszkolnej jest ograniczony. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich, jak również niektórych dzielnic dużych miast. Aby wyrównać szanse edukacyjne najmłodszych mieszkańców regionu, w RPO WSL 2014-2020 wydzielono osobną pulę środków - ponad 27,9 mln zł - na inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

W ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego realizowane są inwestycje polegające na budowie nowych obiektów lub przebudowie i adaptacji pomieszczeń na cele edukacyjne. Możliwe jest też prowadzenie w nich prac termomodernizacyjnych i wymiana źródeł ciepła, pod warunkiem, że jest to jeden z elementów projektu. Pieniądze można przeznaczyć również na usuwanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się niepełnosprawnych. Elementem uzupełniającym projekt może być też budowa placów zabaw, jednak koszt prac nie może przekroczyć 150 tys. zł. Wnioskodawcy powinni pamiętać, że pieniądze na inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przyznane wyłącznie wówczas, jeśli planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w powiązaniu z działaniami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. O dofinansowanie starać mogą się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz kościoły i związki wyznaniowe.

W dotychczas ogłoszonych konkursach w formule ZIT/ RIT do dofinansowania wybrano 61 projektów związanych z tworzeniem nowoczesnej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Najbliższy nabór w tym zakresie ogłoszony zostanie w listopadzie br. i realizowany będzie na terenie Subregionu Centralnego w ramach ZIT.

Na naukę

Wysokiej klasy zawodowcy są dziś pilnie poszukiwani na rynku pracy. Jednak, aby wykształcić świetnych w swoim fachu specjalistów, edukacja zawodowa musi opierać się na nowoczesnej bazie dydaktycznej. Niestety, w wielu szkołach sprzęt używany w pracowniach nauki zawodu jest przestrzały i odbiega standardami od wykorzystywanego obecnie na rynku pracy. Dlatego też ponad 32 mln zł przeznaczono do 2020 roku przede wszystkim na wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych tak, by stworzyć w nich warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego unijne pieniądze pójdą na unowocześnienie szkół zawodowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do zawodu (z możliwości wsparcia wyłączone są szkoły dla osób dorosłych). Aparatura, w którą placówki chcą się wzbogacić, powinna być zgodna z katalogiem wyposażenia opracowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W przypadku, kiedy szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu, możliwe jest uwzględnienie zakupu wyposażenia w oparciu o te, które wykorzystywane jest u danego pracodawcy. Szkoła musi wtedy przedstawić diagnozę uwzględniającą posiadane wyposażenie. Starając się o dotacje, wnioskodawcy w swoich projektach powinni uwzględnić krajowe priorytety szkolnictwa zawodowego i dopasować kierunki kształcenia do wymagań i potrzeb rynku pracy lub specjalizacji regionalnych zapisanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. O dofinansowanie starać mogą się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne oraz kościoły i związki wyznaniowe. W ramach ZIT/RIT już blisko 40 placówek kształcenia zawodowego unowocześnia swoje zaplecze dydaktyczne. Aktualnie trwa ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do czterech kolejnych konkursów. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach ZIT w Subregionie Centralnym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

Stanisław Grabowski

Dobre przedszkole bawi i uczy »

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.