Home > W numerze > Aktualności > Dzieci są ważne

Dzieci są ważne

A A A

Dzieci są ważne

W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość. Ważne, by wiedzę zdobywać już od pierwszych lat życia, bo właśnie wtedy intensywnie rozwija się większość wrodzonych predyspozycji. Wychowanie przedszkolne odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Obecnie prowadzony jest nabór w ramach Poddziałania 11.1.3 RPO WSL 2014-2020 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Propozycje projektów można zgłaszać do 29 września. Do wydania jest ponad 29,1 mln zł!

NOWY HORYZONT

Szansę na dofinansowanie mają projekty, które zakładają m.in. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020, do końca obecnej perspektywy finansowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej odsetek dzieci od lat 4 do osiągnięcia wieku szkolnego w systemie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem powinien wynosić 95%. Województwo śląskie jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego wyniku. Już dziś średni poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie wynosi ponad 87,8%. Mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ są obszary, gdzie statystyki są o wiele niższe.

– Najgorsza sytuacja jest w gminach wiejskich, gdzie tylko 83,9% dzieci jest objętych edukacją przedszkolną. Choć i tak sytuacja jest lepsza niż jeszcze kilkanaście lat temu. W latach 2007-2015 odnotowano przyrost na obszarach wiejskich o blisko 35% – mówi Anna Cekiera, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto dziś coraz częściej wyzwaniem dla placówek przedszkolnych jest nie tyle brak miejsc, ile zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej.

– W najbliższych latach wiele gmin będzie musiało zmierzyć się chociażby z wzrastającą potrzebą uelastycznienia godzin otwarcia placówek. Wynika to z czasu oraz charakteru pracy wykonywanej przez rodziców – podkreśla Anna Cekiera. – Dlatego, bazując na doświadczeniach poprzedniego okresu programowania i zainteresowaniu, jakim cieszyły się w owym czasie działania wspierające edukację przedszkolną, postanowiliśmy ponownie wesprzeć ten obszar kształcenia, tym razem stawiając jednak akcent na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach obecnie trwającego naboru szansę na dofinansowanie mają projekty zakładające tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego (m.in. poprzez wyposażenie sal i placów zabaw czy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami). Na pomoc mogą liczyć także przedsięwzięcia zakładające wydłużenie godzin pracy placówek i związane z organizacją dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. Konkurs to także szansa dla nauczycieli, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, zwiększając swoje kompetencje niezbędne do pracy z przedszkolakami, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

O dotacje mogą starać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupą docelową planowanych przedsięwzięć powinny być dzieci w wieku przedszkolnym (także posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), rodzice i opiekunowie prawni, przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalne), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, nauczyciele i kadra pedagogiczna. Nie jest to pierwszy konkurs w regionie związany z upowszechnianiem wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Do tej pory odbyło się już jedenaście naborów, przeprowadzonych w formule ZIT/RIT. Wpłynęło na nie 206 wniosków, do realizacji zatwierdzono 93 projekty na łączną kwotę ponad 61 mln zł. Realizatorzy najczęściej starali się o pieniądze na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację zajęć dodatkowych i szkolenia dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl

ŁK

O tym marzy każdy rodzic »

Polecamy


FUNDUSZE DLA RATOWNIKÓW
Nowy wóz strażacki, zakupiony przy wsparciu Funduszy Europejskich, wzbogacił wyposażenie ratowników.

 

SYSTEM POMOCNY BENEFICJENTOM Z początkiem września ruszy Mapa Projektów system ułatwiający beneficjentom wyszukiwanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

BRANŻOWE - LEPSZE NIŻ ZAWODOWE Rozmowa z Danutą Rosą, Dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

DZIECI SĄ WAŻNE W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość.

 

WAŻNE INWESTYCJE Baza lokalowa, dobrej jakości sprzęt i przydatne narzędzia dydaktyczne, to składowe świadczące o jakości kształcenia.

 
Popularne


KOMPETENCJE TO PODSTAWA!
Nowoczesna szkoła tworzy warunki do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Uczy kreatywności, innowacyjnego myślenia i pracy zespołowej.

 

CZAS ZMIAN, CZAS FACHOWCÓW Do tej pory polskie szkolnictwo nie zaspokajało w pełni potrzeb rynku pracy często kształcąc fachowców, których pracodawcy nie potrzebują.

 

O TYM MARZY KAŻDY RODZIC Żywieckie przedszkole "Akuku" to miejsce, gdzie dzieci nie tylko poznają świat, ale także odkrywają swoje zdolności, rozwijając osobowość.

 

DOBRE PRZEDSZKOLE BAWI I UCZY Przyjazne dzieciom, rodzinie i środowisku - to motto Przedszkola nr 50 w Rybniku, które w 2016 roku powstało dzięki środkom unijnym z RPO WSL.

 

WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT, KOMPETENTNY PRACOWNIK Śląskie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.