Przejdź do treści głównej

Zmiany w procedurze odwoławczej


2017-11-02 09:43

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w związku ze zmianą zapisów Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - ustawy wdrożeniowej, postępowanie w zakresie procedury odwoławczej wszczęte od 2 września 2017 r. będzie prowadzone zgodnie z zapisami Rozdziału 15 Procedura Odwoławcza ustawy wdrożeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

Informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się również w załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu – Regulaminie procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IP RPO WSL z zastrzeżeniem zmian dotyczących procedury odwoławczej, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475), a dotyczących w szczególności: uprawnienia wnioskodawcy do wycofania protestu (art. 54a ustawy wdrożeniowej), terminu weryfikacji i rozpatrzenia protestu (art. 56 i 57 ustawy wdrożeniowej) oraz terminu wniesienia skargi na pozostawienie protestu bez rozpatrzenia w następstwie braku uzupełnienia protestu lub braku poprawienia w proteście oczywistych omyłek (art. 61 ust. 2 w zw. z art. 54 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś