Przejdź do treści głównej

Zatwierdzenie do dofinansowania projektu pozakonkursowego EURES


2016-02-24 15:30

16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zasady realizacji oraz przyznał ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na realizację projektu pozakonkursowego „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”  (Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania  bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES).

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia należące do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Zadania w projekcie obejmują lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności, tj. usługi EURES (m.in. poradnictwo zawodowe, warsztaty, doradztwo indywidualne dotyczące warunków życia i pracy w wybranym kraju, kursy językowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych i certyfikatów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje, ryczałt na przejazd oraz zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą). Projekt będzie realizowany w okresie 1.02-31.12.2016 na terenie województwa śląskiego i obejmie 64 osoby, z czego min. 25 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś