Przejdź do treści głównej

Uwaga, Wnioskodawcy składający projekty w trybie ZIT/RIT


2016-09-12 08:41

W ostatnim dniu września rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie dla projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Do końca roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie, w ramach naborów prowadzonych w ścieżce dedykowanej dla regionalnych/zintegrowanych inwestycji terytorialnych (RIT/ZIT). Specyfika działania 4.5 powoduje, że osobno ogłaszane są konkursy na inwestycje związane z transportem niskoemisyjnym, a osobno na inwestycje związane z efektywnym oświetleniem. Oznacza to, że dla każdego subregionu z podziałem na typy projektów prowadzone są odrębne konkursy o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym każdy.

W związku z powyższym pula środków przewidziana na wsparcie projektów w ramach działania 4.5. została podzielona w taki sposób, że dla każdego subregionu, w osobnym konkursie będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje związane z niskoemisyjnym transportem, a w osobnym o dofinansowanie na inwestycje związane z efektywnym oświetleniem.

Łącznie w obszarze działania 4.5. obecnie ogłoszonych zostało osiem naborów:
I. Cztery nabory dotyczą ścieżki RIT/ZIT dla działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typy projektów od 1 do 3
II. Cztery nabory dotyczą ścieżki RIT/ZIT dla działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Typ projektu 4 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Ze względu na bardzo podobną numerację poszczególnych naborów, zalecamy, aby zwrocić szczególną uwagę na prawidłowe rozpoznanie właściwego naboru zarówno pod kątem Subregionu, jak i typu projektu, którego ma dotyczyć wniosek o dofinansowanie.
Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem w systemie LSI 2014 należy dokonać właściwego wyboru numeru konkursu. Dokonanie błędnej identyfikacji skutkuje rozpoczęciem pracy nad wnioskiem w ramach nieprawidłowego konkursu, a tym samym złożenie wniosku w ramach błędnego naboru. Może to spowodować, że w przypadku gdy projekt złożony zostanie do naboru dedykowanego niewłaściwemu subregionowi lub będzie dotyczył niewłaściwego zakresu wsparcia niespełnione zostanie kryterium formalne dopuszczające, w którym podlega ocenie: czy projekt jest zgodny z przedmiotem naboru, w tym typami projektów podlegającymi dofinansowaniu oraz warunkami określonymi w regulaminie?

Zarówno omyłki popełnione w wyborze numeru naboru dedykowanego dla danego Subregionu, jak i w wyborze typów projektu skutkują negatywną oceną formalną wniosku o dofinansowanie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś