Przejdź do treści głównej

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-04-11 13:24

Informacje ogólne:

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, który:

 • podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych;
 • pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy;
 • umożliwia miastom dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Program URBACT III 2014–2020 stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002–2006) i URBACT II (2007–2013). We wcześniejszych perspektywach Program URBACT zrzeszał 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników. Polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie – w sumie w różnych sieciach URBACT uczestniczyły 23 miasta z Polski. 

Obszar wsparcia:

 • 28 państw członkowskich UE,
 • Norwegia i Szwajcaria – partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie mogą korzystać z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), mogą natomiast uczestniczyć w realizacji programu na własny koszt,
 • państwa objęte Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – partnerzy z państw IPA mogą uczestniczyć w operacjach, w ramach których wykorzystywane jest finansowanie z IPA, nie otrzymują natomiast współfinansowania ze środków EFRR,
 • inne kraje – partnerzy z innych krajów, położonych w dowolnym miejscu na świecie, mogą uczestniczyć w realizacji programu z finansowaniem własnym.

Zakres wsparcia:

URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:

Cel 1: Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;

Cel 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;    

Cel 6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

Cel 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;

Cel 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Cel:

Budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami, które potrzebują:       

 • zwiększenia swojego potencjału w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych strategii miejskich i działań;       
 • zintegrowanych strategii i działań dla zrównoważonego rozwoju;       
 • wsparcia we wdrażaniu zintegrowanych strategii miejskich i działań;      
 • zapewnienia dostępu do wiedzy praktykom i decydentom na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym i UE oraz możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspierać zrównoważony rozwój obszarów miejskich.      

Sieciowanie miast 

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzeniu konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp.

W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które w może i powinno stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu.

Sieci w programie URBACT III tworzone będą na podobnej zasadzie jak w poprzednich edycjach: będą składać się z kilkunastu partnerów i trwać 2,5 roku, rozłożone czasowo na dwie fazy:

Czas trwania

Sieci Wdrażania URBACT działają przez 30 miesięcy. Sześć miesięcy przeznacza się na opracowanie projektu sieci (faza 1), a 24 miesiące na realizację wszelkich działań projektowych i przedstawienie wyników (faza 2).

Etapy URBACT III:

 • Zaproszenie do składania wniosków: 22 marzec – 22 czerwiec 2016 r.
 • Faza rozwoju sieci: październik 2016 - kwiecień 2017 (faza 1)
 • Realizacja działań sieciowych: czerwiec 2017 – czerwiec 2019 (faza 2)

Beneficjenci wsparcia

Program URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.       

Budżet programu

Program finansowany jest z EFRR, a jego budżet na lata 2014-2020 wynosi ponad 74 miliony euro. Większość środków została przekazana przez Komisję Europejską, uczestniczące w inicjatywie państwa członkowskie/ partnerskie corocznie wpłacają składki. Budżet każdego partnera sieci URBACT wynosić będzie powyżej 60 tys. euro na okres trwania projektu.

Partnerzy sieci będą współfinansowani:     

 • maksymalnie 85% środków EFRR dla partnerów znajdujących siew regionach słabiej rozwiniętych i w okresie przejściowym (w tym Polska);     
 • maksymalnie 70% środków EFRR dla partnerów znajdujących się w regionach bardziej rozwiniętych.

Informacje szczegółowe:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś