Przejdź do treści głównej

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom zaawansowany


od 2017-11-06 [09:00] do 2017-11-06 [15:00]
Data publikacji: 2017-10-20 10:21

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:
Prawo Zamówień Publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020  – szkolenie na poziomie zaawansowanym

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 06 listopada 2017 r. (poniedziałek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18,  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:

 • Nowe definicje legalne, w tym likwidacja podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe, definicje związane z elektronizacją zamówień (elektroniczne środki komunikacji, katalog elektroniczny), definicja usług społecznych i Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych wraz z załącznikiem – wykazem usług społecznych, zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, nowa definicja najkorzystniejszej oferty, aspekty podatkowe.
 • Wybór odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia (zapisy ustawy Pzp czy „Zasada Konkurencyjności”, kto i kiedy stosuje „Zasadę Konkurencyjności”).
 • Zasada konkurencyjności, w tym opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób ich wykazania i oceny, właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego, w tym obligatoryjne terminy, kryteria oceny ofert wraz z metodyką przyznawania punktów, sporządzenie protokołu, konflikt interesów.
 • Poprawność udzielania zamówień publicznych w kontekście znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dzielenie i łączenie zamówień (również zamówienia mieszane), szacowanie wartości zamówienia, zamówienia społeczne, zmiany istotnych postanowień umowy.
 • Poprawność udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym podmioty zobowiązane stosować ww. zasadę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, szacowanie wartości zamówienia, przejrzystość i równe traktowanie wykonawców, elementy obligatoryjne zgodnie
  z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zmiany w zakresie planowania zamówień i ustalaniu ich wartości: wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień, publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, szacowanie zamówień podlegających odnowieniu w określonym czasie, usług ubezpieczeniowych oraz usług projektowania.
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
  w niektórych usługach i robotach budowlanych.
 • Ogłoszenie o zamówieniu, opis przedmiotu zamówienia.
 • Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ.
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz kryteria selekcji wykonawców,
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania.
 • Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania
  i uzupełniania).
 • Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej.
 • Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych: krótsze terminy w procedurze unijnej, przyspieszona procedura nieograniczona, elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne).
 • Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacyjnych bez ogłoszenia (negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki).
 • Oferta – badanie i ocena po nowelizacji: nowe przesłanki odrzucenia oferty, rażąco niska cena lub koszt, nowe kryteria oceny ofert, zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%, rachunek kosztów cyklu życia, jako narzędzie efektywnego wydatkowania środków publicznych.
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji: klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy, zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy.
 • Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej: zwiększenie ochrony prawnej w procedurze unijnej, możliwość częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania podczas rozprawy.
 • Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków RPO WSL.

Prowadzący

Grzegorz Soluch - prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (16 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 23.10.2017 r. (godzina 10:00) do 26.10.2017 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

Kontakt:
Anna Beta abeta@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś