Przejdź do treści głównej

Szkolenie - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-05-04 [09:00] do 2017-05-05 [15:00]
Data publikacji: 2017-04-14 09:14

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na dwudniowe szkolenie:Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 4-5 maja 2017 r. (czwartek - piątek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:00-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Informujemy, że kolejne szkolenia z tego zakresu odbędą się 23-24 maja (rejestracja rozpocznie się 28 kwietnia) oraz 6-7 czerwca 2017 r.
Tematyka spotkania:

Dzień I:

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady.
 • Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE: pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel.
 • Wyłączenia spod zakazu pomocy Państwa.
 • Notyfikacja pomocy przez Komisję Europejską.
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020.
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe.
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej.
 • Konsekwencje udzielenie pomocy publicznej w cyklu życia projektu.
 • Warunki udzielenia pomocy de minimis:
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej
 • Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola i sprawozdawczość).
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej.
 • Działalność gospodarcza a działalność niegospodarcza.
 • Komercyjne wykorzystanie infrastruktury a dofinansowanie ze środków funduszy UE.
 • Pomoc publiczna z zamówienia publiczne.
 • Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie wyłączenia blokowego
 • Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I - III.
 • Pomoc publiczna w aspekcie danin publicznych.
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Altmark.
 • Pomoc publiczna w poszczególnych sektorach.
 • Pomoc publiczna w Polsce: organy monitorujące, organy udzielające pomocy, SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy.
 • Omówienie i analiza wybranych zaleceń/ wytycznych/ interpretacji jednostek zajmujących się tematyką pomocy publicznej.
 • Najczęściej popełniane błędy w realizacji umowy o dofinansowanie dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis i konsekwencje ich wystąpienia.

Dzień II – warsztaty:

 • Studium przypadków – polegające na badaniu przykładowych projektów pod kątem występowania pomocy publicznej, przykłady z różnych sektorów (np. wodno-kanalizacyjnego, transportowego, kultury, sportu). W ramach powyższego uwzględnione będzie odniesienie zarówno do dokumentów krajowych, jak i wspólnotowych.
 • Analiza projektów wskazywanych przez uczestników szkolenia pod kątem pomocy publicznej.

Prowadzący dr Artur Bartoszewicz - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). W latach 1998–2002 studiował na studiach doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Od 03.2000 współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, gdzie przygotował rozprawę doktorską pt. Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z UE. 27.11.2012 r. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nadała mu tytuł doktora nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od 10.2013 adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Opublikował 18 recenzowanych artykułów. Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE; Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE; Nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej: budżet zadaniowy (performance budgeting), kontrola zarządcza, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie przez kompetencje, zarządzanie projektami, ocena efektywności i skuteczności osiągania celów i realizacji zadań. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od ponad 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 20042006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń. Przeprowadził ponad 16.000 h wykładowych. Jest ekspertem oceniającym projektu finansowane  funduszy UE z listy krajowej Ministerstwa Rozwoju, NCBR i PARP. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 50 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw. Przygotowuje i zarządza projektami strategicznymi na rzecz Spółek Skarbu Państwa. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Białostockim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest członkiem Rady Nadzorczej Węglokoks SA (Spółka Skarbu Państwa) oraz Logis SA.

Zasady rekrutacji:

UWAGA  Limit miejsc na szkolenie został wyczerpany.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.
•  Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
•  Informujemy, że spotkanie jest BEZPŁATNE.
•  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów. Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu  maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
•  Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejsestracyjnym).

Kontakt:
Sylwia Wrożyna-Ledwoń, tel.: 32 77 99 181, e-mail: swrozyna@slaskie.pl  Agnieszka Kowalczyk tel.: 32 77 99 186 akowalczyk@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś