Przejdź do treści głównej

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT)


2016-11-18 11:41

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, Subregion Centralny.

Zarząd wybrał do dofinansowania trzynaście projektów, których wartość dofinansowania wynosi 18 753 054,78 zł.

Przedstawiamy również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

Informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

- wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.01-IZ.01-24-059/16,

- wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.01-IZ.01-24-059/16,

- Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia
i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.01-IZ.01-24-059/16.

Powyższe aktualizacje umów wynikają z ogłoszonej aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie zmieniony został załącznik nr 9 do umów - Szczegółowe obowiązki beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 w zakresie obowiązku składania przez uczestników projektu oświadczeń o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia dotyczącego usług zdrowotnych.

Aktualizacja Regulaminu procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.01-IZ.01-24-059/16 ma także charakter dostosowawczy i wynika ze zmian wprowadzonych przez Wydział Rozwoju Regionalnego odpowiedzialny za procedurę odwoławczą.

Zmiana Pakietu aplikacyjnego przedmiotowego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualizacje, o których mowa powyżej, zostały upublicznione na stronie internetowej ogłoszenia - RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś