Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- informacje- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- najczęściej popełniane błędy- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- Istotne aspekty rozliczania projektów i kwalifikowalności wydatków- Katowice, 5 grudnia 2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs (SOS dla Seniora) - Katowice, 28 listopada 2017 r.

Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17 z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs- Katowice, 22 listopada 2017 r.

Pomoc publiczna w ramach projektów z zakresu gospodarki odpadami- Katowice, 18 października 2017 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu budowy, rozwoju i modernizacji zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 18 października 2017 r.

Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami- kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest- formuła grantowa- Katowice, 3 października 2017 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w ramach RPO WSL na lata 2014-2020- Katowice, 3 października 2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych - Katowice 29 września 2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych - kompendium wiedzy - Katowice, 29 września 2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020- Katowice, 11 września 2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów z poddziałania  8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dzieci do lat 3 - założenia konkursowe- Katowice, 11 września 2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów z poddziałania  8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych dzieci do lat 3 - dotyczy elementów wniosku o dofinansowanie- Katowice, 11 września 2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, Katowice 1.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne- nabór nr RPSL.11.01.01-iz-01-24-169/17, RPSL.11.01.03-iz.01-24-173/17, dla poddziałania 11.1.3 oraz 11.1.1 wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT i konkurs- Katowice, 1.09.2017 r.

Kryteria oceny za zgodność ze Strategią ZIT Podziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Subregionu Centralnego- Katowice, 1.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 z Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Katowice 4.09.2017 r.

Spotkanie informacyjne- konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, "Zdrowa matka i dziecko", Katowice 31.08.2017 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych z EFS w ramach poddziałania 9.2.6- prezentacja

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i ERRR w perspektywie finansowej 2014-2020, Katowice 18.07.2017 r.

Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17 z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Katowice 27.06.2017 r.

Spotkanie informacyjne dot. konkursów nr RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/16, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Katowice 26.06.2017 r.

Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Katowice, 29.06.2017 r.

Konkurs dot. poddziałania 9.1.6  Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR, Katowice, 29.06.2017 r. 

Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice, 26.06.2017 r.

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poziom podstawowy, Katowice, 14.06.2017 r.

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice 9.06.217 r.

Rewitalizacja, w tym problematyka Programów Rewitalizacji, Katowice 8.06.2017 r.

Zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, Katowice 29.05.2017 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice 4-5 maja, 23-24 maja oraz 6-7 czerwca 2017 r.

Zatrudnianie nauczycieli, Katowice 5.06.2017 r.

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach działania 11.2 EFS, Katowice 5.06.2017 r.

Działanie 11.2 Dostodowanie oferty kształcenia zwodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, Katowice 5.06.2017 r.

Zasady tworzenia Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, Katowice 23.05.2017 r.

Zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, Katowice 23.05.2017 r.

Istotne aspekty dotyczące rozliczania projektu- poddziałanie 9.2.5, 9.2.6 oraz 8.3.2, Katowice 23.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Możliwości finansowania działań w obszarze zdrowia Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Katowice 19.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Informacje dotyczące konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17, Katowice 19.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- O lokalnym Systemie Informatycznym RPO WSL 2014-2020, Katowice 22.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Katowice 22.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Katowice 20.04.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Zamówienia w ramach projektów część II zamówienia od wartości 50 tys. zł do 30 tys. euro-PZP, Katowice 8.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 i 9.1.6, Katowice, 8.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 Zamówienia w ramach projektów- PZP, Katowice 8.05.2017 r.

Szkolenie - Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach, Artur Bartoszewicz, Katowice, 4-5.05.2017 r.

Spotkanie informacyjne- poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Katowice 12.04.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z konkursem RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Katowice 6 lutego 2017 r., Kryteria strategiczne - nowy element systemu oceny

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach Osi priorytetowej III- konkurencyjność MŚP, Katowice 19.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne- działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług społecznych, konkurs nr RPSL.02.01.00.-IZ.01-24-125/16, Katowice 17.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z działaniem 2.1- Pomoc publiczna w e-usługach publicznych, Katowice 17.01.2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS, Katowice 12.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16, Katowice 12.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, Katowice, 9.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne- Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Katowice 5.01.2017 r.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, Katowice 4.01.2017 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów: nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16 oraz nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-116/16 w ramach RPO WSL 2014-2020, Katowice 4.01.2017 r.

Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, Katowice 2.12.2016 r.

Aktywizacja zawodowa i PAI, Katowice 2.12.2016 r.

Kwalifikowalnośc wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice, 22.11.2016 r.

Kontrola wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katowice, 22.11.2016 r.

Prezentacja: PRO WSL 2014-2020, wprowadzenie, 14 grudnia 2015 r.
Zasady realizacji projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (14.12.2015):
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś