Przejdź do treści głównej

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 • I posiedzenie KM - 30 kwietnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie KM, podczas którego został zatwierdzonyRegulamin działania KM RPO WSL. Ponadto zaprezentowany został stan prac nad modelem oceny projektów w ramach ZIT/RIT oraz nad kryteriami, które posłużą ocenie zgodności projektów ze strategiami subregionów. Członkowie Komitetu zapoznali się między innymi z propozycjami kryteriów wyboru projektów w obszarze cyfrowych usług publicznych, efektywności energetycznej, infrastruktury drogowej, innowacji w MŚP, walki z ubóstwem, przeciwdziałania bezrobociu. Ostatecznie Komitet przyjął kryteria odnoszące się do naborów projektów z obszaru EFS, które zgodnie harmonogramem naborów przewidziane są w II kwartale br.
 • II posiedzenie KM – 19 czerwca 2015 roku odbyło się II posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został zatwierdzony Protokół z I posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020 w obszarach usługi cyfrowe, efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, ochrona różnorodności biologicznej, wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, drogi wojewódzkie, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,  rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego, innowacje w przedsiębiorstwach, dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz kształcenie ustawiczne. Ponadto zaprezentowano Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 oraz stan realizacji warunkowości ex-ante na poziomie regionalnym
 • III posiedzenie KM -17 września 2015 roku odbyło się III posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z II posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020w obszarach profesjonalizacja IOB typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield RIT, odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT (typ projektu 1,2,3,4), infrastruktura kształcenia zawodowego, programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto KM 2014-2020 przyjął Strategię komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
 • IV posiedzenie KM - 10 grudnia 2015 roku odbyło się IV posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego został przyjęty Protokół z III posiedzenia KM. Przedmiotem posiedzenia było przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań i poddziałań RPO WSL 2014-2020. Ponadto KM przyjął Plan ewaluacji RPO WSL na lata 2014-2020. 
  Dodatkowo przedstawiono założenia do konkursu dotyczącego opracowania programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami oraz kwestie problemowe wynikające z wdrażania CT9 w zakresie wskaźników i grup docelowych.
 • V posiedzenie KM - 23 marca 2016 roku odbyło się V posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące Sprawozdania rocznego z 2014 i 2015 roku z wdrażania RPO WSL 2014-2020 oraz zaprezentowano wyniki ankiety dot. organizacji pracy KM.
 • VI posiedzenie KM - 29 czerwca 2016 roku odbyło się VI posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono wyniki Badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie IZ RPO WSL w 2015 roku oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
 • VII posiedzenie KM - 22 września 2016 r. odbyło się VII posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020 podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020. Ponadto przedstawiono zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria horyzontalne oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
 • VIII posiedzenie KM - 16 grudnia 2016 roku odbyło się VIII posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto aktualizację Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020. Ponadto zaprezentowano wyniki i rekomendacje z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2016 r. oraz stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
 • IX posiedzenie KM -29 marca 2017 roku odbyło się IX posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto zmiany w Strategii Komunikacji  RPO WSL 2014-2020.Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020.
 • X posiedzenie KM - 21 czerwca 2017 roku odbyło się X posiedzenie KM RPO WSL 2014-2020, podczas którego przedstawiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla działań i poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęto Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WSL 2014-2020 w 2016 roku. Ponadto zaprezentowano stan wdrażania RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych.

Uchwały KM

Uchwały przyjęte na posiedzeniu KM:

Uchwały przyjęte na IX posiedzeniu KM:

 Uchwały przyjęte na VIII posiedzeniu KM:

Uchwały KM przyjęte w trybie obiegowym:

 Uchwały przyjęte na VII posiedzeniu KM:

 Uchwały przyjęte na VI posiedzeniu KM:

Uchwały przyjęte na V posiedzeniu KM:

Uchwały przyjęte na IV posiedzeniu KM 10 grudnia 2015 r.:

Uchwały przyjęte na III posiedzeniu KM 17 września 2015 r:

Uchwały omówione na III posiedzeniu KM zatwierdzone w drodze głosowania mailowego.

Uchwały przyjęte na II posiedzeniu KM 19 czerwca 2015:

Uchwały przyjęte na I posiedzeniu KM 30 kwietnia 2015:

Uchwała zatwierdzająca Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2014 i 2015 roku:

Protokoły z posiedzeń KM

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś