Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

• Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

• Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera  funduszu funduszy).    

Wymagania
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) korzysta z pełni praw publicznych;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020;

f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.

g) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014-2020;

h) dodatkowe warunki określone w załączniku nr 5 i 7 do Regulaminu.

Informacje
Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych znajdą Państwo w załącznikach poniżej. Informacje te dostępne są również na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 89 52 19 383.

Terminy
Nabór trwa:

-        od 4 stycznia do 11 stycznia 2017 r. w ramach dziedziny: Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy) ;

-        od 4 stycznia do 20 stycznia 2017 r. w ramach dziedziny: Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś