Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


2017-01-10 13:29

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

 • Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera  funduszu funduszy).    

Wymagania
O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014-2020;
 8. dodatkowe warunki określone w załączniku nr 5 i 7 do Regulaminu.

Informacje
Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych znajdą Państwo w załącznikach poniżej. Informacje te dostępne są również na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce: O programie/Dowiedz się o instytucjach w Programie/Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 89 52 19 383.

Nabór trwa:

 • od 4 stycznia do 11 stycznia 2017 r. w ramach dziedziny: Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy) ;
 • od 4 stycznia do 20 stycznia 2017 r. w ramach dziedziny: Znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś