Przejdź do treści głównej

Konferencja „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-09-09 08:57

W jaki sposób podnieść jakość i dostępność usług wsparcia rodziny?
Co zrobić, żeby wspierać rozwój usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem , osób starszych i wykluczonych?
Dlaczego warto wspierać mieszkania chronione jako sposób na wsparcie osób nieradzących sobie z życiem w społeczeństwie?
Dlaczego warto sięgać po dotacje unijne?

Konferencja „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”

Odpowiedzi na te pytania poznamy już 20 września 2016 r. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach podczas konferencji „Nowy model usług społecznych - porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji”. Opieka świadczona w lokalnym środowisku zamiast w instytucji to wyzwanie polityki społecznej.

Konferencja, mamy nadzieję, odczaruje definicję deinstutycjonalizacji i zachęci do pozytywnej zmiany swojego otoczenia, aktywnego działania na rzecz środowisk szczególnie narażonych na marginalizację, czyli dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych, oraz zachęci i zainspiruje do realizowania ambitnych, nowatorskich i oryginalnych pomysłów w ramach wsparcia, jakie oferuje Program Regionalny.

Cel konferencji
Głównym celem konferencji będzie zbudowanie i pogłębienie wiedzy na temat procesu przejścia z systemu instytucjonalnego na system oparty na społeczności lokalnej.
Kogo dotyczy ten temat?

 • dzieci z pieczy zastępczej
 • osób z problemami zdrowia psychicznego
 • osób z niepełnosprawnośćią
 • seniorów.

Dla kogo
Konferencję kierujemy do mieszkańców województwa śląskiego, w tym w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wspieraniem ekonomii społecznej w regionie oraz przedsiębiorstw społecznych, domów spokojnej starości, domów dziecka i placówek wychowawczych.

 
Jak wziąć udział
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w naszej zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Harmonogram konferencji

9.00-9.30 Rejestracja

9.30-10.00 Wprowadzenie do de instytucjonalizacji/Informacje na temat możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020

10.00-11.30 I panel- dyskusja ekspertów

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.25 II panel- dyskusja ekspertów

13.15-13.30 przerwa/lunch

13.30-15.00 III panel- dobre praktyki

Eksperci i przedstawiciele dobrych praktyk
Moderator

Tomasz Polkowski - prezes Fundacji Dziecko i Rodzina, działacz społeczny, metodyk i trener:

 • przedstawiciel Europejskie Grupy Ekspertów ds. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności
 • uczestnik działań na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – w Gruzji, Ukrainie, Słowacji, Litwie i innych krajach,
 • autor lub współautor wielu koncepcji organizacyjnych i metodycznych, w tym przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie,
 • organizator wielu kampanii społecznych.,
 • pomysłodawca takich akcji, jak „Pocztówka do Św. Mikołaja” czy „Góra Grosza”. Organizator wielu ogólnopolskich konferencji i szkoleń,
 • twórca "Metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną", którą posługują się małe domy dla dzieci w Polsce i innych krajach,
 • autor polskiej adaptacji Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępca / Adopcja" oraz wielu materiałów metodycznych i szkoleniowych,
 • Kawaler Orderu Uśmiechu oraz Złotego Krzyża Zasługi.

Eksperci:

Regina Bisikiewicz- facylitator procesu zmian oraz coach rozwoju osobistego, prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu:

 • wiceprezes Leadershp Management Polska
 • przedstawiciel polskich organizacji pozarządowych w European Association for Service Providers for Disabilities (EASPD),
 • koordynator międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechnienia Otwartego Dialogu”
 • przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w programie Organizacji Narodów Zjednoczonych „Forgotten Europeans”, Bruksela, 2014,
 • autor ekspertyzy, na zlecenie Biura Analiz sejmowych, Projektu Ustawy o zdrowiu publicznym, Postępy Psychiatrii (2015),

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, długoletni wychowawca i dyrektor domów dziecka, nauczyciel akademicki:

 • wykładowca Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego,
 • prof. nzw. w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 • wykładowca w ramach studiów prawniczych na WPiA US oraz studiów pedagogicznych na UAM w Poznaniu i na Wydziale Humanistycznym US, a także w ramach studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty, pedagogów zajmujących się resocjalizacją i dla pracowników socjalnych (UAM Poznań);
 • autor koncepcji normatywnej pieczy zastępczej (na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),
 • członek Rady Pomocy Społecznej 4. kadencji;
 • autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz pogranicza prawa i pedagogiki

 dr Rafał Bakalarczyk doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW,

 • absolwent Dalarna Hogskolan ( Szwecja),
 • członek zespołu eksperckiego Fundacji Norden Centrum, zajmuje się polityką społeczną i edukacyjną i pograniczem obydwu dziedzin.
 • autor licznych artykuł na tematy oświatowe m.in. na łamach Głosu Nauczycielskiego, Dziś, Kontaktu,  Nowego Obywatela i Przeglądu.
 • autor rozdziału " Bon a sprawa polska" w książce " Komercjalizacja edukacji. Konsekwencje i nowe zagrożenia"  oraz opracowania " polityka wsparcia materalnego uczniów ( 2012) na  portalu " Społecznie odpowiedzialni" Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • doradca programowy Warszawskiego Porozumienia Oświatowego założonego przez Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie (2012).
 • Zainteresowania- wykluczenie edukacyjne, społeczne uwarunkowania edukacji, integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych, polityka wsparcia socjalnego uczniów.

O dobrych praktykach opowiedzą:
Przedstawiciel dobrej praktyki w zakresie modelu usług świadczonych w społeczności lokalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Marek Balicki - lekarz, polityk, minister zdrowia, obecnie kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie

 • specjalista w dziedzinie anestezjologii – I stopień i psychiatrii – II stopień.
 • były dyrektor m.in. Szpitala Wolskiego w Warszawie.
 • działacz w różnych organizacjach społecznych i zawodowych,
 • inicjator powołania stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • uczestnik prac Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • członek zarządu Stowarzyszenia Studiów i Inicjatyw Społecznych,
 • prezes Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oraz wiceprzewodniczący Klubu Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej

 Przedstawiciel dobrej praktyki w zakresie modelu usług świadczonych w społeczności lokalnej dla osób niepełnosprawnych.
Ewa Brzegowska- społecznik, koordynator projektów , od ponad 20 lat pracuje na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie Oborniki Śląskie:

 • współzałożycielka najstarszego w gminie Stowarzyszenia ”OKOLICE”;
 • inicjatorka wielu projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerstwa wielosektorowego,
 • autorka i koordynatorka projektu systemowego Akademia Aktywności Społecznej- AAS, który w konkursie regionalnym „Liderzy innowacji i rozwoju” otrzymał I miejsce w województwie dolnośląskim w kategorii „Innowacyjny projekt unijny” i tytuł „Lider innowacji i rozwoju” , a w konkursie ogólnopolskim prestiżowe wyróżnienie (II miejsce),
 • współorganizatorka jednego z pierwszych na Dolnym Śląsku trzysektorowego partnerstwa lokalnego „Razem w Przyszłość”, polegającego na wspólnych działaniach dla dobra lokalnej społeczności.
 • Pomysłodawczyni i współorganizatorka konkursu Społecznik Roku 2014 Gminy Oborniki Śląskie;
 • autorką i koordynatorem projektu „Szkoła mediacji”

Przedstawiciel dobrej praktyki w zakresie modelu usług świadczonych w społeczności lokalnej dla osób starszych
Agnieszka Lewonowka- Banach - Spółdzielnia Socjalna „Okno na świat”

 • Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku.
 • Od 1999 roku członek założyciel i Skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej
 • Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne,
 • Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”,
 • pomysłodawca i redaktor naczelna czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie „RODZINY” ,

 Przedstawiciel dobrej praktyki w zakresie modelu usług świadczonych w społeczności lokalnej dla dzieci
Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ"

Celem GPAS Praga-Północ jest prowadzenie pedagogiki ulicy na Pradze - Północ z korzyścią dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie poprzez organizowanie im czasu wolnego w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej” oraz pedagogiki środowiskowej w Polsce i na świecie.
Cele Stowarzyszenia GPAS Praga - Północ realizowane są poprzez:

 • prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej;
 • tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji.
 • współdziałanie z instytucjami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Konferencja organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś