Przejdź do treści głównej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie śląskim

W naszym województwie instrument ZIT będzie wdrażany na obszarze Metropolii Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego tj. na obszarze Subregionu Centralnego. Ponadto, na obszarach funkcjonalnych trzech subregionów tj.: Północnego, Południowego i Zachodniego realizowane będą tzw. Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).

Ze względu na najwyższy w kraju wskaźnik urbanizacji województwa (ok. 78% obszarów miejskich), wsparcie w ramach ZIT/RIT obejmie wszystkie typy ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Metropolii Górnośląskiej i jej otoczenia funkcjonalnego (Subregion Centralny);
  • Aglomeracji subregionalnych tj. Aglomeracji Częstochowskiej, Bielskiej i Rybnickiej wraz z ich otoczeniem funkcjonalnym;
  • Miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji.

Wsparcie w ramach ZIT/RIT obejmie także zrównoważony rozwój obszarów wiejskich we wszystkich subregionach.

Na realizację ZIT/RIT zostanie przeznaczone 1 107 808 551 Euro, w tym 135 942 551 Euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 971 866 000 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności ZIT/RIT można znaleźć na stronach: Subregionu Zachodniego,Subregionu CentralnegoSubregionu Północnego oraz Subregionu Południowego.

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT/RIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Programie Regionalnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT/RIT przewidziana jest w następujących obszarach:

  • zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
  • poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
  • zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
  • rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,
  • ochrona zasobów naturalnych,
  • poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
  • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na temat ZIT/RIT można znaleźć w zapisach RPO WSL 2014-2020 w rozdz. 4. Zintegrowane podejście terytorialne na str. 317 i nast.

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś