Przejdź do treści głównej

Informacja ogólna w zakresie podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Funduszem Inwestycyjny (EFI)

01-12-2016 r.

30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę o finansowaniu, na podstawie której Europejski Bank Inwestycyjny będzie pełnił rolę Funduszu Funduszy dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Europejski Bank Inwestycyjny w ramach podpisanej umowy zarządza środkami na:

  • poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
  • poprawę stanu środowiska miejskiego,
  • wzmocnienie konkurencyjności działających w regionie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjne.

Działanie

  Alokacja w EUR

Fundusz

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

33 000 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

6 172 200,00

Europejski Fundusz Społeczny

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego

48 000 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

91 000 000,00

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Bank Inwestycyjny jest w trakcie opracowywania dokumentacji konkursowej na nabór pośredników, którzy będę udzielać wsparcia finansowego ostatecznym beneficjentom. Informacje o poszczególnych pośrednikach zamieścimy niezwłocznie po wyborze.


 Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wsparcie Beneficjentów za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w zakresie EFRR planowane jest w ramach trzech osi priorytetowych:
Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP
Instrumenty finansowe przeznaczone będą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój ich działalności.
W ramach działania wspierane będą usługi przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w formie zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego.
Instrumenty finansowe będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie podstawowej działalności lub realizację nowych projektów lub wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą zatem wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem powiązania z inwestycją rozwojową. Działanie pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firm ubiegających się o powyższe wsparcie.
Instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości są rozumiane w ramach RPO WSL jako ponadregionalne, regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe lub inne instrumenty finansowe.

Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Wspierane będą działania polegające na budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach, poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Celem szczegółowym działania jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw. Realizacja projektów w ramach priorytetu ma na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze MŚP poprzez zmniejszenie strat energii oraz w drugiej kolejności, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Planowane wsparcie przyczyni się również do poprawy konkurencyjności sektora MŚP i obniżenia kosztów jego działalności.
Przykładowe rodzaje projektów to m. in. modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, wprowadzanie systemów zarządzania energią, budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Oś priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działania polegające na zagospodarowaniu przestrzeni miejskich, przebudowie oraz remoncie obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich oraz przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków, co przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich.
Rewitalizacja dotyczyć będzie kompleksowych działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji.
Wspierane będą także instytucje kultury, pełniące centra aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.
Inwestycje w zakresie kultury będą miały na celu poprawę spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych i kulturalnych oraz umożliwienia nowych form uczestnictwa w kulturze. W ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, finansowane w ograniczonym zakresie będą również inwestycje (części wspólne budynków), dotyczące tkanki mieszkaniowej, tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożałych obszarów przestrzeni publicznych.
Wsparcie uzyskają projekty polegające na robotach budowlanych w obiektach poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych, zagospodarowaniu przestrzeni miejskich, w tym robotach budowlanych w obiektach oraz robotach budowlanych w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych.
Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru.
Zadania wsparte finansowaniem zwrotnym nie wymagają ścisłego połączenia z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast powinny zawierać komponent społeczny. Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio wynikać z programu rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego. 

Tabela 1. Planowany udział instrumentów finansowych w RPO WSL 2014-2020 (w ramach EFRR)

Działanie RPO WSL 2014-2020 Priorytet inwestycyjny EUR
% alokacji RPO WSL
3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości 3c 91 000 000 2,62%
4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 4b 33 000 000 0,95%
10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 9b 48 000 000 1,38%

SUMA (w ramach EFRR)

172 000 000

4,95%

Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje zastosowanie instrumentów finansowych w zakresie:

Oś priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy
Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych będzie udzielane w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Alokacja przewidziana na wsparcie udzielane w formie instrumentów inżynierii finansowej wynosi 6 172 200 euro.
Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty zwrotne.
Projekty realizowane w ramach Działania 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe są skierowane do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych oraz nieaktywnych zawodowo.
W ramach przedmiotowego poddziałania wspierane będzie samozatrudnienie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez uruchomienie zwrotnej pomocy finansowej tj. pożyczek.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś