Przejdź do treści głównej

Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020.
Grudzień 2017 r.

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), systemu komunikacji funduszy europejskich oraz jego funkcjonowania w latach 2014-2017.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Ocena zaprojektowanego systemu komunikacji funduszy europejskich w ramach RPO WSL;
 2. Ocena zrealizowanych działań informacyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL;
 3. Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji, które posłużą usprawnieniu funkcjonowania systemu komunikacji RPO WSL oraz pozwolą na skuteczniejszą realizację działań informacyjnych.

Wykonawca            

EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Okres badania

od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020

Prezentacja: Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020


Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Luty 2017 r.

Głównym celem badania była ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia udzielanego na rzecz zwiększenia aktywności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w ramach RPO WSL.

Wykonawca            

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Okres badania

od października 2016 r. do lutego 2017 r.

Materiały

 Raport końcowy Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu.
Styczeń 2017 r.
Głównym celem badania była ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej Programem) na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. ocena spójności Programu,
 2. ocena skuteczności wsparcia, tzn. określenie w jakim stopniu osiągnięto cel główny oraz cele szczegółowe Programu[1],
 3. ocena użyteczności, efektywności i trwałości interwencji w poszczególnych obszarach w ramach Programu.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji i efektów RPO WSL 2007-2013 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

[1] Cele szczegółowe Programu są równocześnie celami głównymi Priorytetów.

Wykonawca            

konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja ex post RPO WSL na lata 2007-2013- podsumowanie realizacji i efektów Programu

Aneks Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013

Prezentacja: Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu


Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów
Grudzień 2016 r.
Celem badania było dokonanie oceny systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WSL 2014-2020. Efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących do modyfikacji systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów.

Wykonawca            

Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source”    Korczyński Sarapata sp. j.

Okres badania

od lipca do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

Prezentacja: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów


Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Grudzień 2015 r.

Głównym celem badania była weryfikacja metodologii i wartości oraz oszacowanie wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiot badania dotyczył łącznie 20 wskaźników RPO WSL 2014-2020.
Dla 10 wskaźników rezultatu przeprowadzona została weryfikacja ich wartości docelowej. Dla jednego wskaźnika rezultatu opracowana została nowa metodologia, na podstawie której Wykonawca obliczył wartość docelową w 2023 r. W efekcie wskazano propozycję zmian wartości docelowych w odniesieniu do 12 wskaźników (9 rezultatu oraz 4 produktu).

 Wykonawca                Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Okres badania od października do grudnia 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Weryfikacja i oszacowanie wybranych wskaźników RPO WSL 2014-2020

Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Grudzień 2015 r.
Głównym celem badania było opracowanie założeń do wdrażania i wyboru projektów z zakresu zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. analizę sytuacji zdrowotnej w województwie śląskim,
 2. zaprojektowanie systemu wdrażania w ramach RPO WSL 2014-2020, który umożliwi wsparcie najbardziej pożądanych inwestycji w ramach PI 9a.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Wykonawca badania zaproponował zestaw rekomendacji odnoszących się do systemu wsparcia w obszarze zdrowia w ramach Programu.

Wykonawca                           ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Okres badania    od sierpnia do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy: Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia

Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Głównym celem badania było stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy.

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Określenie / ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
2. Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy w województwie śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca badania zaprezentował wnioski i rekomendacje dotyczące kryteriów wyboru projektów w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:
⇒ PI 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
⇒ PI 8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw,
⇒ PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Wykonawca                           Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim
Okres badania    od października do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy - Analiza zapotrzebowania na _białe i zielone miejsca pracy_ w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy

Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020
Głównym celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. ocenę niedoskonałości rynku, na którym miałyby być wdrażane instrumenty finansowe w ramach efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 2. ocenę zasadności zastosowania w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020 instrumentów finansowych pod kątem ich trafności względem zidentyfikowanych zawodności rynku,
 3. ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych dla przedsięwzięć finansowanych w ramach PI 4c Programu (pod warunkiem zaproponowania instrumentu gwarancji dla IF w ramach PI 4c).

Wykonawca badania zaprezentował wnioski i rekomendacje dotyczące zasadności wdrożenia instrumentów finansowych dla projektów finansowanych w ramach PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca                           ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania     od lipca do października 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią.

Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
Głównym celem badania było opracowanie założeń będących podstawą do budowy modelu wdrażania podejścia popytowego w województwie śląskim z uwzględnieniem zapisów wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Obszary badawcze obejmowały następujące zagadnienia:

 • schematy wdrażania systemu popytowego wsparcia MŚP
 • zapotrzebowanie na rodzaje usług rozwojowych
 • sektory o najwyższym potencjale generowania nowych miejsc pracy
 • finansowanie
 • redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców
 • działania informacyjne
 • dobre praktyki.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji pomocnych dla budowy modelu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020.

Wykonawca                           Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j.
Okres badania    kwiecień 2015  – czerwiec 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena adekwatności zakładanych w ramach Programu instrumentów finansowych.
W ramach badania dokonano:
1. oceny niedoskonałości rynku, na którym mają być wdrażane instrumenty finansowe,
2. oceny zaproponowanych w Programie instrumentów pod kątem ich trafności względem zidentyfikowanych zawodności rynku,
3. oceny pozostałych typów projektów wskazanych w Programie pod kątem zasadności wdrażania instrumentów finansowych,
4. ostrożnej oceny ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych w ramach Programu.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji odnoszących się do zasadności wdrożenia instrumentów finansowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca                           ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania    od sierpnia do grudnia 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: "Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020"
Raport końcowy: Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena przyjętej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 logiki interwencji.

W ramach badania przeprowadzono ocenę uzasadnienia społeczno-ekonomicznego planowanych do realizacji interwencji publicznych. Sprawdzono również, czy wsparcie przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych. Badanie pozwoliło również na ocenę spójności programu z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym oraz przyczyniania się programu do realizacji polityk horyzontalnych oraz na ocenę systemu realizacji programu (w tym układu instytucjonalnego oraz założeń programu w obszarach monitoringu i ewaluacji).

Na podstawie wyników badania i zaproponowanych przez ewaluatora rekomendacji, dokonano zmian w projekcie programu.

Wykonawca                 WYG PSDB z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz RegioGroup z siedzibą w Błoniu
Okres badania    od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: „Ewaluacja ex–ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”
Raport końcowy: Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś