Przejdź do treści głównej

Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Styczeń 2018 r.

Celem badania był pomiar poziomu osiągnięcia wartości długoterminowego wskaźnika rezultatu pod nazwą: „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Obliczenie dotychczasowej liczby wszystkich osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu obejmujący zakres wsparcia dla całego Programu.
 2. Ocena dotychczasowego stopnia realizacji wskaźnika programowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” przypisanego do osi priorytetowej VII RPO WSL.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji, który zostanie wykorzystany w procesie decyzyjnym dotyczącym sposobu wdrażania RPO WSL 2014-2020.

 

Wykonawca

 Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

 od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.
Materiały

Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Raport końcowy

Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Aneks

Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych


Grudzień 2017 r.

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanych mechanizmów zapewnienia komplementarności, zaproponowanie możliwości ich usprawnień oraz wskazanie nowych rozwiązań, które przyczynią się do realizowania zasady komplementarności lub zwiększenia skuteczności realizowania zasady komplementarności w ramach RPO WSL.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Analiza i ocena mechanizmów komplementarności w kontekście wdrażania RPO WSL 2014-2020,
 • Benchmarking rozwiązań komplementarnych w regionalnych programach operacyjnych,
 • Propozycje nowych mechanizmów i rozwiązań zapewniających zasadę komplementarności,
 • Analiza dobrych praktyk w perspektywie 2007-2013.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji, który zostanie wykorzystany w procesie decyzyjnym dotyczącym sposobu wdrażania RPO WSL 2014-2020.

Wykonawca            

Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy - Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Załącznik do raportu końcowego - Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych

Dobre praktyki - Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych


Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów


Grudzień 2017 r.

Celem badania była weryfikacja dotychczasowego postępu wdrażania RPO WSL 2014-2020, w tym realizacji celów pośrednich i końcowych Programu poprzez pryzmat osiągniętych i możliwych do osiągnięcia wartości wskaźników oraz poziomu zaangażowania środków UE na potrzeby przeprowadzenia bieżącej oceny wykonania RPO WSL 2014-2020. Ponadto celem badania była także ocena stanu przygotowania lub realizacji projektów w trybie pozakonkursowym i dużych projektów w ramach RPO WSL, w celu analizy stopnia ich wkładu w osiągnięcie celów Programu.

Realizacja celu badania nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Weryfikacja postępu w realizacji celów pośrednich i końcowych Programu.
 2. Weryfikacja stanu zaawansowania projektów realizowanych w ramach trybu pozakonkursowego.
 3. Analiza stanu realizacji projektów dużych wskazanych w Programie.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji, który zostanie wykorzystany w procesie decyzyjnym dotyczącym sposobu wdrażania RPO WSL 2014-2020.

Wykonawca            

EVALU Sp. z o.o.

Okres badania

od lipca 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów

Załącznik do raportu końcowego- Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektówEwaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Grudzień 2017 r.

Głównym celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach wybranych instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Ocena dotychczasowego postępu wdrażania przyjętego podejścia terytorialnego w ramach mechanizmów ZIT, RIT.
 2. Ocena zintegrowania projektów wdrażanych w ramach instrumentów ZIT i RIT.
 3. Ocena systemu wdrażania instrumentów ZIT i RIT.
 4. Ocena postępu wdrażania wsparcia działań wynikających z LSR.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonujących rozwiązań przyjętych dla zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca            

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Okres badania

od sierpnia 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Grudzień 2017 r.

Celem głównym badania była ocena zaprojektowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), systemu komunikacji funduszy europejskich oraz jego funkcjonowania w latach 2014-2017.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 1. Ocena zaprojektowanego systemu komunikacji funduszy europejskich w ramach RPO WSL;
 2. Ocena zrealizowanych działań informacyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL;
 3. Ocena stopnia osiągnięcia celów Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw rekomendacji, które posłużą usprawnieniu funkcjonowania systemu komunikacji RPO WSL oraz pozwolą na skuteczniejszą realizację działań informacyjnych.

Wykonawca            

EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Okres badania

od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020

Prezentacja: Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020


Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
Luty 2017 r.

Głównym celem badania była ocena trafności i przewidywanej skuteczności zaprogramowanego wsparcia w ramach Działania 1.2 RPO WSL 2014-2020.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu obecnie funkcjonującej formy wsparcia udzielanego na rzecz zwiększenia aktywności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w ramach RPO WSL.

Wykonawca            

Ecorys Polska Sp. z o.o.

Okres badania

od października 2016 r. do lutego 2017 r.

Materiały

 Raport końcowy Ewaluacja bieżąca wdrażania działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu.
Styczeń 2017 r.
Głównym celem badania była ocena realizacji i wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej Programem) na stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. ocena spójności Programu,
 2. ocena skuteczności wsparcia, tzn. określenie w jakim stopniu osiągnięto cel główny oraz cele szczegółowe Programu[1],
 3. ocena użyteczności, efektywności i trwałości interwencji w poszczególnych obszarach w ramach Programu.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków dotyczących podsumowania realizacji i efektów RPO WSL 2007-2013 oraz rekomendacji odnoszących się do poszczególnych obszarów interwencji Programu, które można wykorzystać w celu poprawy zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

[1] Cele szczegółowe Programu są równocześnie celami głównymi Priorytetów.

Wykonawca            

konsorcjum firm: WYG PSDB Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Okres badania

od sierpnia do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy- Ewaluacja ex post RPO WSL na lata 2007-2013- podsumowanie realizacji i efektów Programu

Aneks Odtworzenie i ocena logiki interwencji RPO WSL 2007-2013

Prezentacja: Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – podsumowanie realizacji i efektów Programu


Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów
Grudzień 2016 r.
Celem badania było dokonanie oceny systemu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WSL 2014-2020. Efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji służących do modyfikacji systemu oraz procesu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów.

Wykonawca            

Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source”    Korczyński Sarapata sp. j.

Okres badania

od lipca do grudnia 2016 r.

Materiały

Raport końcowy Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów

Prezentacja: Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów


Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Grudzień 2015 r.

Głównym celem badania była weryfikacja metodologii i wartości oraz oszacowanie wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu RPO WSL na lata 2014-2020. Przedmiot badania dotyczył łącznie 20 wskaźników RPO WSL 2014-2020.
Dla 10 wskaźników rezultatu przeprowadzona została weryfikacja ich wartości docelowej. Dla jednego wskaźnika rezultatu opracowana została nowa metodologia, na podstawie której Wykonawca obliczył wartość docelową w 2023 r. W efekcie wskazano propozycję zmian wartości docelowych w odniesieniu do 12 wskaźników (9 rezultatu oraz 4 produktu).

 Wykonawca                Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Okres badania od października do grudnia 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Weryfikacja i oszacowanie wybranych wskaźników RPO WSL 2014-2020

Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Grudzień 2015 r.
Głównym celem badania było opracowanie założeń do wdrażania i wyboru projektów z zakresu zdrowia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. analizę sytuacji zdrowotnej w województwie śląskim,
 2. zaprojektowanie systemu wdrażania w ramach RPO WSL 2014-2020, który umożliwi wsparcie najbardziej pożądanych inwestycji w ramach PI 9a.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Wykonawca badania zaproponował zestaw rekomendacji odnoszących się do systemu wsparcia w obszarze zdrowia w ramach Programu.

Wykonawca                           ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Okres badania    od sierpnia do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy: Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia

Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Głównym celem badania było stworzenie zestawu rekomendacji dotyczących kryteriów wyboru projektów wraz z zaproponowaniem przykładowych zapisów kryteriów przyczyniających się do wyboru projektów mających wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w zakresie „białych i „zielonych miejsc pracy” oraz mających wpływ na poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale do kreowania miejsc pracy.

Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Określenie / ocena zakresu i potrzeb wsparcia dotyczącego tworzenia „białych i zielonych miejsc pracy” w województwie śląskim w ramach RPO WSL na lata 2014-2020,
2. Określenie branż posiadających największy potencjał do tworzenia miejsc pracy w województwie śląskim koniecznych do wsparcia w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca badania zaprezentował wnioski i rekomendacje dotyczące kryteriów wyboru projektów w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych:
⇒ PI 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
⇒ PI 8iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw,
⇒ PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Wykonawca                           Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim
Okres badania    od października do grudnia 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Raport końcowy - Analiza zapotrzebowania na _białe i zielone miejsca pracy_ w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy

Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020
Głównym celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych, których właścicielem są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Cel został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. ocenę niedoskonałości rynku, na którym miałyby być wdrażane instrumenty finansowe w ramach efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 2. ocenę zasadności zastosowania w ramach PI 4c RPO WSL 2014-2020 instrumentów finansowych pod kątem ich trafności względem zidentyfikowanych zawodności rynku,
 3. ostrożną ocenę ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych dla przedsięwzięć finansowanych w ramach PI 4c Programu (pod warunkiem zaproponowania instrumentu gwarancji dla IF w ramach PI 4c).

Wykonawca badania zaprezentował wnioski i rekomendacje dotyczące zasadności wdrożenia instrumentów finansowych dla projektów finansowanych w ramach PI 4c RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca                           ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania     od lipca do października 2015 roku
Materiały Prezentacja wyników badania
Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią.

Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MŚP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
Głównym celem badania było opracowanie założeń będących podstawą do budowy modelu wdrażania podejścia popytowego w województwie śląskim z uwzględnieniem zapisów wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Obszary badawcze obejmowały następujące zagadnienia:

 • schematy wdrażania systemu popytowego wsparcia MŚP
 • zapotrzebowanie na rodzaje usług rozwojowych
 • sektory o najwyższym potencjale generowania nowych miejsc pracy
 • finansowanie
 • redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców
 • działania informacyjne
 • dobre praktyki.

Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji pomocnych dla budowy modelu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w ramach RPO WSL 2014-2020.

Wykonawca                           Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j.
Okres badania    kwiecień 2015  – czerwiec 2015 roku
Materiały Raport końcowy: Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena adekwatności zakładanych w ramach Programu instrumentów finansowych.
W ramach badania dokonano:
1. oceny niedoskonałości rynku, na którym mają być wdrażane instrumenty finansowe,
2. oceny zaproponowanych w Programie instrumentów pod kątem ich trafności względem zidentyfikowanych zawodności rynku,
3. oceny pozostałych typów projektów wskazanych w Programie pod kątem zasadności wdrażania instrumentów finansowych,
4. ostrożnej oceny ex ante ryzyka dla gwarancji oferowanych w ramach Programu.
Ostatecznym efektem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji odnoszących się do zasadności wdrożenia instrumentów finansowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Wykonawca                           ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Okres badania    od sierpnia do grudnia 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: "Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020"
Raport końcowy: Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena przyjętej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 logiki interwencji.

W ramach badania przeprowadzono ocenę uzasadnienia społeczno-ekonomicznego planowanych do realizacji interwencji publicznych. Sprawdzono również, czy wsparcie przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych. Badanie pozwoliło również na ocenę spójności programu z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym oraz przyczyniania się programu do realizacji polityk horyzontalnych oraz na ocenę systemu realizacji programu (w tym układu instytucjonalnego oraz założeń programu w obszarach monitoringu i ewaluacji).

Na podstawie wyników badania i zaproponowanych przez ewaluatora rekomendacji, dokonano zmian w projekcie programu.

Wykonawca                 WYG PSDB z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz RegioGroup z siedzibą w Błoniu
Okres badania    od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku
Materiały Prezentacja wyników badania: „Ewaluacja ex–ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”
Raport końcowy: Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś